menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie przeprowadzone będzie od podstaw i skierowane jest zarówno do nowo zatrudnionych pracowników ds. ochrony środowiska, jaki i specjalistów działających już w branży od dawna.
Program

 

Szkolenie dla specjalistów ds. ochrony środowiska przeznaczone jest dla wszystkich, którzy prowadzą lub przygotowują się do prowadzenia zagadnień dotyczących ochrony środowiska w organizacji.

Celem naszego szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązkami jakie na przedsiębiorców nakładają aktualnie obowiązujące przepisy, z pewnością kompleksowe szkolenie przyczyni się do zebrania i usystematyzowania kwestii prawnych z zakresu ochrony środowiska.

Zakres i tematyka szkolenia obejmuje 5 dni szkoleniowych.
Szkolenie poprowadzi zespół naszych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem pracy w przemyśle i innych firmach doradczych zajmujących się tematyką ochrony środowiska.
Każdego dnia uczestnik zdobywa wiedzę w zakresie modułów wskazanych w zakresie szkolenia. Uczestnicy, którzy wezmą udział w całym cyklu szkoleniowym, przystąpią do egzaminu, którego pozytywny wynik upoważni nas do wystawienia Certyfikatu Specjalisty ds. Ochrony Środowiska.

Zakres i tematyka szkolenia obejmuje następujące moduły:

Moduł I: Gospodarka odpadami i opakowaniami

Moduł II: Zarządzanie chemikaliami, fluorowane gazy cieplarniane.

Moduł III: Gospodarka wodno-ściekowa, usuwanie drzew i krzewów, emisja hałasu do środowiska

Moduł IV:Emisje gazów i pyłów do powierza.

Moduł V: Proces inwestycyjny, zanieczyszczenia gruntu i szkody środowiskowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory.

Istnieje możliwość wzięcia udziału w wybranym dniu/dniach szkolenia.

 

Program szkolenia:

Dzień 1: Gospodarka odpadami i opakowaniami

·         Gospodarka odpadami

o    Podstawowe pojęcia w gospodarce odpadami

o    Podmioty w obrocie odpadami – posiadacz odpadów, wytwórca odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w obrocie odpadami

o    Utrata statusu odpadu – kryteria, procedura

o    Produkt uboczny

o    Klasyfikacja odpadów i procedura zmiany klasyfikacji

o    Pozwolenia i zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami

o    Wizyjny system kontroli oraz zabezpieczenie roszczeń

o    Ewidencja i sprawozdawczość

o    Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

o    Szczególne kategorie odpadów – odpady komunalne, oleje odpadowe

o    Zasady odpowiedzialności administracyjnej

·         Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

o    Zasady gospodarki opakowaniami w kontekście ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w tym obowiązki podmiotów:

o    wprowadzających opakowania,

o    wprowadzających produkty w opakowaniach,

o    eksporterów/importerów opakowań i produktów w opakowaniach.

o    Wymagania jakie powinny spełniać opakowania oraz oznakowanie opakowań

o    Zasady współpracy z organizacją odzysku – przekazanie niektórych obowiązków organizacji odzysku

o    Wymagania dotyczące odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

o    Ewidencja opakowań i sprawozdawczość

o    Publiczne kampanie edukacyjne

o    Wymagania dla opakowań środków niebezpiecznych i opakowań wielomateriałowych

o    Opłata recyklingowa.

Dzień 2: Zarządzanie chemikaliami, fluorowane gazy cieplarniane.

·         Podstawy prawne i ogólne wymagania w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowania chemikaliów

·         Obowiązki podmiotów biorących udział w obrocie chemikaliami, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków nakładanych na dalszych użytkowników:

o    kto jest dalszym użytkownikiem w myśl przepisów rozporządzenia REACH,

o    rejestracja substancji (kogo dotyczy, jakie mogą być konsekwencje stosowania w zakładzie pracy substancji niezarejestrowanej, jak sprawdzić czy substancja została zarejestrowana),

o    wprowadzanie do obrotu produktów chemicznych, informowanie Inspektora ds. Substancji Chemicznych,

·         Zezwolenie i ograniczenia w obrocie chemikaliami

·         Klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin

o    podstawy klasyfikacji substancji zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP,

o    podstawy oznakowania substancji i mieszanin zgodnie z wymaganiami rozporządzenia – jakie informacje powinna zawierać etykieta substancji/mieszaniny zaklasyfikowanej zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP,

·         Wymagania dla kart charakterystyki

o    elementy karty charakterystyki

o    sposób przekazywania

·         Scenariusze narażenia

o    kiedy scenariusz powinien zostać dostarczony

o    w jaki sposób weryfikować zastosowanie opisane w scenariuszu

·         Rozporządzenie 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006:

o    definicje, w tym omówienie definicji operatora,

o    ograniczenia i zakazy we wprowadzaniu do obrotu urządzeń zawierających f-gazy,

o    kontrola stosowania f-gazów,

o    rejestr Kontyngentów na wprowadzanie do obrotu f-gazów,

·         Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych – omówienie istotnych zmian dla branży stosującej f-gazy oraz urządzenia je zawierające.

o    Centralny Rejestr Operatorów,

o    harmonogram sprawdzania szczelności,

o    jak prawidłowo prowadzić dokumentację urządzeń?

o    omówienie systemu certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stosowania f-gazów,

o    zasady sprawozdawczości.

Dzień 3: Gospodarka wodno-ściekowa, usuwanie drzew

·         Zakres zastosowania przepisów nowej ustawy Prawo wodne – czyli kiedy przepisy ustawy znajdują zastosowanie?

·         Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako nowy organ właściwy w sprawie zgód wodnoprawnych, opłat oraz kontroli przedsiębiorców.

·         Kwalifikacja korzystania z wód i związane z tym prawa i obowiązki przedsiębiorców.

·         Usługi wodne i ich znaczenie.

·         Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniem oraz regulacje odnoszące się do ustanowienia stref ochronnych ujęć wody.

·         Zmiana kwalifikacji wód opadowych i związane z tym konsekwencje prawne.

·         Zgody wodnoprawne:

o    pozwolenie wodnoprawne

o    zgłoszenie wodnoprawne

o    ocena wodnoprawna

o    decyzja zwalniająca

·         Obowiązki pomiarowe i sprawozdawcze

·         System opłat za usługi wodne

·         Usuwanie drzew i krzewów

o    Zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów

o    Zgłoszenia dotyczące usunięcia drzew lub krzewów

o    Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów

o    Kary za usunięcie drzew lub krzewów

·         Pytania i dyskusja

Dzień 4: Emisje gazów i pyłów do powierza.

·         Inwentaryzacja stanu istniejącego w zakładzie. Klasyfikacja instalacji, schemat technologiczny instalacji, bilans stosowanych materiałów, inwentaryzacja emitorów, ustalenie składu i poziomu emisji.

·         Uzgodnienie warunków emisji gazów i pyłów do powietrza

o    Kwalifikacja instalacji do obowiązku dokonania uzgodnień wielkości emisji

o    Zgłoszenie instalacji powodującej emisje

o    Pozwolenie na emisję gazów lub pyłów do powietrza

·         Szczególne regulacje w zakresie emisji – instalacje spalania paliw

o    Standardy emisyjne instalacji spalania paliw

o    Warunki dotrzymania standardów emisyjnych instalacji spalania paliw

·         Szczególne regulacje w zakresie emisji – instalacje wykorzystujące LZO

o    Standardy emisyjne LZO

o    Roczny bilans LZO – warunki dotrzymywania standardów

·         Obowiązki pomiarowe

o    Pomiary wielkości emisji

o    Decyzja o obowiązku wykonania pomiarów

o    Pomiary emisji z instalacji spalania paliw

o    Pomiary emisji LZO

·         Sprawozdawczość w zakresie emisji

o    Raport o emisjach (KOBiZE)

o    Opłaty z tytułu emisji gazów i pyłów do powietrza.

Dzień 5: Proces inwestycyjny, zanieczyszczenia gruntu i szkody środowiskowe, sprzęt, baterie

·         Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

·         Podstawy prawne i ogólne wymagania ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ze wskazaniem zmian obowiązujących od 01.01.2018 r.

·         Zmiany wynikające z funkcjonowania nowego rejestru BDO

·         Omówienie wymagań dla wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny

o    wybór sposobu realizacji obowiązków (samodzielnie czy z organizacją odzysku?)

o    ewidencja wprowadzanego sprzętu (co jest sprzętem a co nie jest?)

o    wyłączenia ustawowe

o    sprawozdawczość

o    zobowiązania finansowe

·         Krótkie spojrzenie na inne działalności podlegające przepisom ustawy (zbieranie, prowadzenie zakładu przetwarzania, odzysk i recykling odpadów).

·         Baterie i akumulatory:

·         Podstawy prawne i ogólne wymagania ustawy o bateriach i akumulatorach

o    definicje legalne

o    wymagania dot. baterii i akumulatorów wprowadzanych na rynek

·         Zmiany wynikające z funkcjonowania nowego rejestru BDO

·         Omówienie wymagań dla wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny

o    wybór sposobu realizacji obowiązków (samodzielnie czy z organizacją odzysku?)

o    ewidencja wprowadzanych baterii

o    wyłączenia ustawowe

o    sprawozdawczość

o    zobowiązania finansowe

·         Krótkie spojrzenie na inne działalności podlegające przepisom ustawy (prowadzenie miejsc odbioru, zbieranie zużytych baterii i akumulatorów oraz prowadzenie zakładu przetwarzania)

·         Obowiązki wprowadzających oleje i preparaty smarowe

·         Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

o    Inwestycje wymagające uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

o    Inwestycje wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

o    Informowanie WIOŚ o terminie oddania do użytkowania.

·         Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi – ustawa Prawo ochrony środowiska i przepisy wykonawcze.

o    Kryteria uznania zanieczyszczenia za zanieczyszczenie historyczne.

o    Procedura prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi

o    Rejestr historycznych zanieczyszczeń.

o    Postępowanie remediacyjne.

·         Szkody w środowisku – ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie i przepisy wykonawcze.

o    Pojęcie szkody w środowisku.

o    Działania zapobiegawcze i działania naprawcze.

o    Kryteria oceny wystąpienia szkody w środowisku.

o    Uzgodnienie warunków przeprowadzenia działań naprawczych.

 


 

Prowadzący
Anna Pięta, Magdalena Masternak, Krzysztof Gil, Rafał Bałys. Szczegółowe informacje o trenerach: https://akademiaecoms.pl/trenerzy/
Forma
Warsztaty + ćwiczenia
Czas trwania
5 dni szkoleniowych (30 godzin lekcyjnych)
Termin / Lokalizacja
  1. 20.01.2020 / Wrocław
Cena
3000/os. - 5 dni szkoleniowych
Zgłoszenie
Specjalista ds. Ochrony Środowiska
W cenę wliczono
Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i multimedialnej, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, przerw kawowych oraz obiadu.
Certyfikaty
Certyfikat specjalisty ds. ochrony środowiska
Organizator
EcoMS Consulting Sp. z o.o. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.