menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Stres i wypalenie zawodowe oraz kontrola emocji w pracy menedżera

Kategoria
UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie Stres i wypalenie zawodowe oraz kontrola emocji w pracy menedżera adresowane jest do: Członków Zarządu Menedżerów wszystkich szczebli zarządzania Kierowników Projektów Liderów Zespołów Osób pełniących strategiczne role zawodowe w warunkach stresogennych, doświadczających napięć będących rezultatem często krytycznych relacji międzyludzkich (wewnątrz-korporacyjnych i zewnątrz-korporacyjnych). Wszystkich, którzy chcą rozwijać umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania stresem
Program

1. Mentalizm w procesie wyższej efektywności osobistej Menedżera

Uzyskiwanie wysokiej efektywności mentalnej poprzez obejście procesów myślowych i emocjonalnych:

 • Określenie własnego profilu mapy hormonalnej i charakteru osobowości w celu przeciwdziałania stresowi permanentnemu,
 • Mentalizm kodu DNA, czyli przedstawienie działania ludzkiego umysłu na poziomie myśli i emocji.

Cel: Uczestnik przyswaja wiedzę ze sfery powstawania stresu na polu fizycznym, hormonalnym (indywidualna mapa hormonalna) oraz psychicznym, co stanowi moment wyzwolenia od niekontrolowanych czynników, które powodują stres permanentny.

2. Mapowanie stresu z użyciem Masek Mossadu w wersji interaktywnej

 • Diagnozujemy mapę stresu układu nerwowego każdego Uczestnika na poziomie fizycznym hormonalnym i psychicznym organizmu.

Cel: Podczas badania lokalizujemy główne obszary występowania stresu permanentnego u Uczestnika. Otrzymujemy kluczowe elementy mapy fizycznej i hormonalnej, a także psychicznej, na których skupiamy się podczas ćwiczeń z zakresu profilaktyki układu nerwowego i higieny snu.

3. Redukcja stresu permanentnego z użyciem technik stymulujących gruczoły dokrewno-hormonalne oraz harmonizujących układ nerwowy

Runda wstępu: (przygotowanie do aktywacji biopól ośrodków dokrewnych)

 • Metoda Dziewięciu Oczyszczających Oddechów: Ćwiczenie oczyszcza sferę mentalną i emocjonalną, jak również pamięć komórkową ciała, przynosząc spokój w sytuacjach stresowych.
 • Aktywacja głównych ośrodków nerwowych i dokrewnych poprzez ćwiczenia ruchowe.

Runda otwarcia:

 • Trening oddechowy rosyjskich snajperów: Metoda kontroli tętna, oddechu i poziomu stresu rosyjskiego SPECNAZ-u (ćwiczenie polegające na kontroli części brzucha, którą oddychamy wraz z kontrolą czasu pobierania powietrza, a także kontrolą określonych partii ciała, jak obręcz barkowa – stymulowanie ośrodka poznawczego mózgu w sytuacji stresowej)

Runda presji:

 • Aktywacja dźwiękiem głównych ośrodków nerwowych i dokrewnych: Pracując z określonymi częstotliwościami dźwięku, stymulujemy gruczoły dokrewne i główne ośrodki nerwowe organizmu w celu harmonizacji układu nerwowego.
 • Wprowadzenie głównego rdzenia układu nerwowego organizmu w stan idealnej harmonii chemicznej: Skutkuje to maksymalnym zwiększeniem efektywności osobistej uczestnika oraz znacznym poprawieniem jego samopoczucia w sferze emocjonalnej (harmonizacja fal elektromagnetycznych mózgu).
 • Technika podnoszenia częstotliwości komórkowej energii elektromagnetycznej na cały organizm za pomocą odpowiednich oddechów i wizualizacji.

Runda zamknięcia (długofalowa harmonizacja układu nerwowego w perspektywie stałej):

 • Profilaktyka układu nerwowego przy pracy z mózgiem na poziomie 528 Hz i równoczesna stymulacja gruczołów dokrewnych poprzez wizualizację: Częstotliwość 528 Hz jako jedyna rezonuje z ludzkim DNA, wprowadzając je w harmonijne drgania. Jak wykazują badania, drgania te naprawiają strukturę nici DNA, a przez to komórki ludzkiego ciała, czego skutkiem jest poczucie lekkości fizycznej i brak napięć w sferze psychicznej. Jednocześnie każdy z uczestników usuwa bariery emocjonalne w obszarach wskazanych przez Prowadzącego.

Efektem powyższych metod są m.in.: niski poziom stresu, wysoka aktywność obszaru mózgu odpowiedzialnego za radość i euforię, długofalowe oraz stałe zredukowanie stresu do poziomu głębokiego komfortu. Uczestnik osiąga świadomą kontrolę stresu nawet w najbardziej skrajnych sytuacjach. Wpływ powyższych praktyk na obszary mózgu udokumentowane są licznymi badaniami, przeprowadzanymi m.in. przez Uniwersytet Harvarda czy Oxford.

4. Higiena snu menedżera – anihilacja głównych przyczyn bezsenności, których źródłem jest stres permanentny

Określenie najaktywniejszego i najmniej aktywnego obszaru mózgu odpowiedzialnego za sen przy użyciu analizy (nerwu wzrokowego) uczestnika oraz jego mowy ciała

 • Metody stymulacji mózgu w celu wprowadzenia go w sen regenerujący:

Spokojny sen: Praca z tarczycą pozwala na osiągnięcie szybkiego wchodzenia w sen oraz śnienia, podczas którego mózg tworzy niezwykle spokojne i barwne obrazy, jakie śniący z łatwością zapamiętuje

Metoda uzyskania Snu świadomego, który przynosi możliwość dowolnego kształtowania treści snu

Cel: Ustabilizowanie snu uczestnika i zlikwidowanie indywidualnych przyczyn zaburzeń snu.

5. Trening decyzji krytycznych w zawodzie menedżera:

 • Krok pierwszy: Nabycie umiejętności kontroli układu nerwowego w sytuacjach podejmowana ekstremalnych decyzji menedżerskich (w zakresie podejmowania decyzji obarczonych presją czasu i bagażem moralnym np. rezygnacja z planowanej inwestycji, cięcia budżetowe, zwolnienie pracownika, likwidacja działu, decyzja o nieplanowanej inwestycji (dyslokacja w planach finansowych i inwestycyjnych).
 • Krok drugi: Metody rosyjskiego SPECNAZ-u polegające na wprowadzeniu fal mózgowych w stan najwyższej harmonii
 • Krok trzeci: Poker KGB w zastosowaniu krytycznych decyzji menedżera
 • Krok czwarty: MI6 (Secret Intelligence Service) – anihilacja negatywnych stanów emocjonalnych w czasie podejmowania decyzji krytycznych wg brytyjskiego MI6
 • Zastosowanie powyższych metod w ujęciu branży/zawodu danego uczestnika
 • „Czytanie w myślach”, czyli rozkodowywanie informacji werbalnych i pozawerbalnych rozmówcy:
 • Rozpoznawanie typów osobowości rozmówców i nauka szkicowania „tabel korzyści” oraz „map psychologicznych” w celu maksymalizacji skuteczności własnej podczas rozmowy
 • Introwertycy i ekstrawertycy: Tabele korzyści, preferencje, metodyka perswazyjna
 • Sektory neurowzrokowe: Techniki pytań podprogowych z równoczesną obserwacją ruchu gałek ocznych rozmówcy w celu odszyfrowania ukrytych emocji i stanowiska rozmówcy.
 • Mikrowyrażenia twarzy i mowa ciała: Rozpoznawanie prawdziwego stanowiska
  i wewnętrznych emocji rozmówcy.
 • Introspekcja sytuacji zawodowych wywołujących stres permanentny w podejściu do każdego uczestnika: Trener dokonuje wraz z uczestnikiem wglądu we wszystkie sytuacje stresogenne w pracy i życiu uczestnika, aby następnie dedykować mu specjalne ćwiczenia, które zostają wdrożone jeszcze na szkoleniu w celu natychmiastowej redukcji stresu w sytuacjach krytycznych (indywidualne metody redukcji stresu w sytuacjach zawodowych)

Cel: Przyswojenie wiedzy z zakresu typów osobowości, a także rozpoznawania wewnętrznych motywatorów oraz ukrytych celów rozmówcy.

6. Neurolingwistyka, czyli werbalne i pozawerbalne techniki wywierania wpływu na menedżera:

 • Budowa zdań względem półkul mózgu rozmówcy i jego typu osobowości
 • Głoski rozziewne i nierozziewane: Prosty sposób na podniesienie tętna pozytywnego lub negatywnego u rozmówcy
 • Spójniki twarde i miękkie: Metoda podnoszenia tętna pozytywnego lub negatywnego za pomocą spójników – budowa konfliktu, podnoszenie tętna u rozmówcy przy użyciu spójników i głosek
 • Uspakajanie układu nerwowego rozmówcy przy użyciu spójników i głosek
 • Przestrzeń hormonalna: Przestrzeń rozmowy zależna od płci i mapy hormonalnej oparta na badaniach kolumbijskiej jednostki antyterrorystycznej BOA
 • Emisja głosu jako czynnik wpływający na ludzkie emocje i tętno

Cel: Zbudowanie skuteczności retorycznej menedżera pod kątem werbalnym i pozawerbalny z użyciem narzędzi wywierania wpływu.

7. Retoryka w ujęciu kierowania emocjami rozmówcy, techniki retoryczne w dialogu zawodowym (z pracownikami, innymi menedżerami, partnerami biznesowymi):

 • Wytwarzanie toru centralnego w jaźni rozmówcy: metoda wytwarzania sytuacji o lekkim podłożu hipnozy indukcyjnej, która służy do odczytania wewnętrznego stanowiska rozmówcy
 • Guide unconscious muscular – mechanika emocjonalno-mięśniowa: rozpoznawanie wewnętrznego nastawienia rozmówcy poprzez analizę napięcia układu mięśniowego – ukryte motywatory
 • Rozmowy biznesowe oparte na modelu Buckleya: metody przesłuchań
  Buckleya w zastosowaniu do relacji interpersonalnych w pracy zawodowej
 • Strategie rozmów wg Służb Specjalnych: techniki gry na emocjach rozmówcy w celu odczytania wewnętrznego stanowiska rozmówcy oraz prawdy/fałszu.
 • Rozmowy biznesowe a dychotomia nastawienia
 • Technika warunkowania instrumentalnego wg Skinnera: łamanie nastawienia rozmówcy z użyciem metodyki behawioralnej
 • Technika z zastosowaniem koncepcji optimum stymulacji wg Leuba: określamy indywidualne cechy rozmówcy, które używamy do zmiany jego postaw i zachowań
 • Technika warunkowania heteropsychicznego: wypowiadamy komunikat, implikujący czynność do wykonania, co zostaje zaszczepione rozmówcy podczas rozmowy (system stworzony przez Laboratorium Behawioralne w Instytucie Allana, działające na zlecenie CIA)
 • Technika implantu dynamicznego: diagnozujemy słowa, wskazujące na system wartości rozmówcy oraz wzór jego kręgosłupa moralnego, a także stosowaną przez niego metodykę perswazyjną (karzącą lub nagradzającą), jak również stosowany przez niego język perswazji i mowę ciała – technika polega na wykorzystaniu systemu perswazyjnego rozmówcy przeciw niemu samemu
 • Technika „Trójkąta Karpmana” w podejściu potrzasku „ofiara-kat-wybawca”: stosujemy grę z rozmówcę, wchodząc w rolę wybawcy, a równocześnie wskazując na kata – w tym ujęciu nasz rozmówca jest ofiarą

Cel: Przyswojenie technik prowadzenia rozmów biznesowych z użyciem zaawansowanych narzędzi retorycznych, polegających na stosowaniu zabiegów słownych i „pułapek” lingwistycznych.

8. Moduł wariograficzny Służb Specjalnych z użyciem gadów – mapowanie stresu pod kątem reakcji galwanicznych skóry, poziomu częstoskurczu serca, częstotliwości oddechu górnego i dolnego, a także mikrodrgań mięśni:

Testy psychopresji i opomiarowane bio-feedbacku z użyciem wariografu oraz gadów w celu wywołania stresu permanentnego:

 • Test psychopresji: Mierzenie aktywności układu współczulnego przy sytuacji stresogennej
 • Testy opomiarowane pod kątem bio-feedbacku: Mierzenie reakcji neuro-mięśniowych, tętniczych i galwanicznych, aby uzyskać całościowy obraz sylwetki uczestnika pod kątem mapy hormonalnej oraz reaktywności układu nerwowego
 • Ewaluacja testów: Omówienie wyników i ewentualne korekty wniosków

Cel: Trener mapuje dodatkowe czynniki profilowe układu nerwowego każdego z uczestników, aby podczas rozmowy indywidualnej zlecić odpowiednie ćwiczenia poszkoleniowe, które mają za zadanie zharmonizować układ nerwowy uczestnika w perspektywie stałej i namacalnie podnieść jakość codziennego życia.

9. Syndrom wypalenia zawodowego managera w perspektywie psychicznej, fizycznej i hormonalnej:

 • Konfrontacja poznawcza: wskazanie na czynniki hormonalne i osobowościowe danego uczestnika w perspektywie zapobiegania wypaleniu zawodowemu.
 • Konfrontacja behawioralna: wskazanie na cechy patologiczne dla wykonywania danego zawodu lub funkcjonowania w określonej branży, połączone ze wskazaniem na cechy prawidłowe (nie wywołujące syndromu wypalenia zawodowego) wraz z ich wzmocnieniem.
 • Wdrożenie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu: Każdy z uczestników otrzymuje własną metodę przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w ujęciu indywidualnych cech charakteru i układu nerwowego uczestnika.

Cel: Zdiagnozowanie patologicznych przyczyn ewentualnego lub już zaistniałego
u uczestnika syndromu wypalenia zawodowego, następnie usunięcie przyczyn patologicznych i wzmocnienie przyczyn pozytywnych, które chronią daną osobowość przed możliwością wystąpienia wypalenia zawodowego, a także redukują obecne objawy wypalenia.

10. Indywidualna rozmowa uczestnika z prowadzącym: KODEKS ANTYSTRESU dla każdego uczestnika.

Prowadzący
Najbardziej znany polski mentalista, doktor praniczny (specjalizacja biochemia dáojia). Prowadzi autorskie projekty szkoleniowe z dziedziny przeciwdziałania stresowi permanentnemu z użyciem mentalistycznych metod komunikacji interpersonalnej w ujęciu technik śledczych, a także metod aktywacji ludzkiego mózgu do częstotliwości 30-42 hz gamma w celu maksymalizacji efektywności mentalnej (projekty oparte na badaniach medycznych prof. Andrew Newberga z Uniwersytetu Pensylwanii). Podczas szkolenia prezentuje autorskie sposoby radzenia sobie ze stresem, dzieli się swoimi doświadczeniami w walce ze stresem. Autor specjalistycznych publikacji z zakresu metod mentalistycznych, jak: „Mentalizm – Perswazja Służb Specjalnych” (bestseller) i „Manipulacja neuroperswazyjna – Wyższa Szkoła wpływu” (bestseller). Jego domeną są medytacyjne formy pracy z ludzkim biopolem (pole wytwarzanym przez gruczoły dokrewne ludzkiego organizmu) w celu leczenia pacjentów z wszelkich dolegliwości psychicznych (lęk, depresja, nerwice, niepokój), jak również chorób fizycznych. Jako jedyny lekarz biopola ludzkiego w Polsce posiada medycznie potwierdzone wyniki swojej pracy. Podejmowane podczas szkoleń prace z biopolem gruczołów dokrewnych uczestników (przy modułach przeciwdziałania stresowi permanentnemu), kończą się likwidacją dolegliwości fizycznych (m.in. migreny, bóle stawów, bóle zatok) jeszcze w dniu szkolenia. Przeszkolił takie marki, jak Narodowy Bank Polski, PGE S.A., Whirlpool S.A., Nestle S.A., SunChemical Sp. z o.o., MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., MAN Trucks Sp. z o.o., LeasingTeam Sp. z o.o., COOPER STANDARD POLSKA Spółka z o.o., TRW Braking Systems Polska Sp. z o.o., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna, Raiffeisen Bank S.A., Noble Bank S.A., Getin Bank S.A., Millenium Bank S.A., LUKAS Bank S.A., ERGO HESTIA S.A., SKOK, IBM Polska, Polkomtel S.A., ING S.A., Generali Finanse Sp. z o.o., Generali Życie T.U. S.A., Generali PTE SA, MetLife Amplico, PZU Życie S.A., ALLIANZ S.A., HBO Sp. z.o.o, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Poczta Polska S.A., Polskie Towarzystwo Reasekuracji S.A., PKP S.A., BASF Polska Sp. z o.o., Compensa Vienna Group, GBS Bank, Svenska, Ikea Polska Sp. z o.o., Animex S.A., Deichmann-Obuwie Sp. z o.o., KROSS S.A. i wiele innych. Najbardziej ceniony polski wariografista (pomagał rozwikłać m.in. sprawę małej Madzi z Sosnowca). Badaniami wariograficznymi oraz metodami wykrywania kłamstw zajmuje się od 2003 roku, kiedy to ukończył prestiżową szkołę dla poligraferów Morgan School of Polygraph Science w Stanach Zjednoczonych. Absolwent LaGuardia Community College i Członek BEPA (British and European Polygraph Assn) oraz Polskiego Stowarzyszenia Poligraferów. Swoje doświadczenie zdobywał pracując przy boku amerykańskich ekspertów w dziedzinie wariografii i detekcji kłamstwa. Badania w Polsce prowadzi od 2008 roku. Przeprowadził ponad dwa tysiące badań wariograficznych dla firm, instytucji publicznych jak i osób prywatnych. Doświadczony praktyk z zakresu komunikacji interpersonalnej. Prowadził badania związane z rekrutacją pracowników, jak również badania lojalnościowe dla firm, audyty personalne, sprawy kryminalne jak również związane z kradzieżami, szpiegostwem gospodarczym i wieloma innymi działaniami na szkodę firm. Jako jedyna osoba w Polsce posiada certyfikat upoważniający do prowadzenia szkoleń z zakresu prowadzenia badań poligraficznych z wykorzystaniem poligrafów CPS Pro. Stale współpracuje jako ekspert z telewizją TVN wykonując badania i ekspertyzy. Doświadczenia zdobyte w ciągu lat pracy pozwoliły mu na opracowanie wielu autorskich metod służących detekcji kłamstwa oraz prowadzenia badań wariograficznych. Prowadzi szkolenia z metodyki komercyjnych badań wariograficznych, jak również obsługi wariografu. Z jego wiedzy i doświadczenia korzystają także prywatne agencje detektywistyczne i firmy windykacyjne.
Forma
Metody szkolenia: Trener prowadzi zajęcia z uwzględnieniem metod maksymalizacji przyswajania wiedzy i nowych umiejętności, które angażują intelektualnie uczestników, a jednocześnie usuwają zmęczenie psychiczne. Efektywność wykonywanych praktyk jest na bieżąco analizowana pod kątem indywidualnym za pomocą specjalistycznych matryc, aby przepracować wszelkie bariery emocjonalne i obszary występowania stresu u uczestnika na poziomie psychicznym oraz hormonalnym. Testy prowadzone są z wykorzystaniem m.in.: Sprzętu wariograficznego, Maski izraelskiego Mossadu, Matrycy Deep Hide, metod służb specjalnych jak Poker KGB, a także gadów w celu wywołania stresu permanentnego przy diagnostyce obszarów stresu.
Czas trwania
12 godzin dydaktycznych - 2 dni szkoleniowe
Termin / Lokalizacja
 1. 05.12.2019 / Hotel STOK****SKI&SPA Wisła
Cena
1390 zł
Zgłoszenie
Stres i wypalenie zawodowe oraz kontrola emocji w pracy menedżera
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcami, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Zdobyta wiedza
Szkolenie Stres i wypalenie zawodowe oraz kontrola emocji w pracy menedżera – cele szkolenia: Wzmocnienie systemu nerwowego uczestników, autokompetencji kontroli emocjonalnej i intelektualnej w warunkach stresorodnych Wytworzenie umiejętności kontrolowania własnych emocji i emocji partnera interakcji Umiejętność wyciszania się, gospodarowania energią i regenerowania sił w warunkach permanentnego stresu i nadmiaru obowiązków zawodowych Umiejętność odreagowywania napięcia i budowania odporności na przeciążenia związane z wielozadaniowością i pracą pod presją czasu Podwyższenie swobody intelektualnej i zdolności percepcyjnych w warunkach krytycznych Nabycie umiejętności wygaszania napięcia w najistotniejszych rolach zadaniowych takich jak negocjacje, ekspozycja publiczna, konflikty międzyludzkie oraz zaskakujące, stresogenne sytuacje menedżerskie Wzmocnienie odporności psychicznej, pewności siebie i wykształcenie nowego, efektywnego repertuaru kontroli konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych w stosunku do organizacji zawodowej Zwiększenie motywacji zawodowej i uzyskanie wglądu w obszarze deficytów własnej osobowości zawodowej Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.