menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Prawo pracy dla menedżerów w 2019 roku

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO: Prezesów, Dyrektorów zarządzających, Właścicieli firm, Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr Szefów Zespołów Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników.
Program

1. MONITORING PRACOWNIKA W MIEJSCU PRACY Co jest legalne? uprawnienia Menedżerów

– prawo wglądu do poczty służbowej pracownika w orzecznictwie
– problem przeszukania pracownika
– ustalenia stanu trzeźwości, bycia pod wpływem środków odurzających
– monitoring pracownika: stosowanie kamer, dopuszczalność kontroli zasobów komputerowych, skrzynek e – mailowych, GPS w samochodach służbowych, rewizje
– krąg osób dokonujących czynności względem pracownika – zakres obowiązków i czynności, sposób wyznaczenia, upoważnienia
– narzędzia pracy, w tym telefon służbowy i odpowiedzialność pracownika
– stwierdzanie uchybień w wykonywaniu obowiązków pracowniczych – rola notatek służbowych w procesie przed sądem pracy

2.  SPOSÓB PODAWANIA UZASADNIENIA DECYZJI PRACODAWCY, W TYM UDZIAŁ OSÓB TRZECICH PODCZAS WRĘCZANIA KAR PORZĄDKOWYCH I ZWALNIANIA PRACOWNIKA (z uwzględnieniem stanowiska Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).
– sposób przeprowadzania rozmów z pracownikami, dokumentowanie

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA – KROK PO KROKU

– tryb postępowania w sprawie ukarania pracownika (zachowanie faz postępowania, sposób wysłuchania pracownika)
– rozpoznanie sprzeciwu;
– przyczyny ukarania pracownika (kiedy art. 108 Kp nie ma zastosowania)
– zbieg odpowiedzialności porządkowej z inną odpowiedzialnością (w tym finansową, materialną)
– omówienie najczęstszych błędów pracodawcy skutkujących uchyleniem przez sąd pracy kar porządkowych
– forma wymierzania kar porządkowych i treść pisma pracodawcy

4. ROZWIĄZYWANIE STOSUNKU PRACY PRZEZ PRACODAWCĘ Z WINY PRACOWNIKA BEZ ZACHOWANIA OKRESU WYPOWIEDZENIA

– rozwiązanie stosunku pracy w trybie art. 52 KP (przyczyny, pojęcie ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, postępowanie wyjaśniające prowadzone przez pracodawcę a miesięczny termin do rozwiązania umowy); przykłady ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, w tym spożywanie alkoholu przez pracownika, stan po spożyciu alkoholu i nietrzeźwości, nieusprawiedliwione nieobecności i inne przyczyny na przykładach
– informowanie pracownika o możliwości wyciągnięcia konsekwencji w zakresie bytu stosunku pracy a zarzut groźby
– przyczyny rozwiązania stosunku pracy orzecznictwie SN

5. KONTROLA ZWOLNIEŃ LEKARSKICH I SKUTKI NIEWŁAŚCIWEGO ICH WYKORZYSTYWANIA PRZEZ PRACOWNIKA
– pojęcie nadużywania zwolnienia lekarskiego
– możliwość rozwiązania umowy w trybie art. 52 KP z powodu nadużywania zwolnienia lekarskiego (umyślność pracownika)
– zwolnienia w drodze elektronicznej; czy można skrócić zwolnienie lekarskie?

6. ROZWIĄZYWANIE STOSUNKU PRACY ZA WYPOWIEDZENIEM Z POWODU
– nieosiąganie wyników i norm
– absencji chorobowych
– niezdolności pracownika do pracy (postępowanie pracodawcy wobec pracownika niezdolnego do pracy)
– utraty zaufania
– nienależytego wykonywania obowiązków pracowniczych w orzecznictwie Sądu Najwyższego
– braku dbałości o mienie pracodawcy, jako przyczyna ustania zatrudnienia
–   podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika – oczekiwania pracodawcy – brak kwalifikacji jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
– inne przyczyny wypowiedzenia
– tryb postępowania pracodawcy

7. PROBLEM ZWOLNIENIA PRACOWNIKA Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY (w szczególności w okresie wypowiedzenia w orzecznictwie Sądu Najwyższego)
– charakter i forma zwolnienia, roszczenia pracownika

8. WYPOWIEDZENIE WARUNKÓW PRACY LUB (I) PŁACY JAKO KONSEKWENCJA NARUSZENIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ PRACOWNIKA
– tryb i przyczyny
– zmiana warunków płacowych
– zmiana warunków zatrudnienia
– skutek odmowy przyjęcia zaproponowanych warunków przez pracownika
– skutek wniesienia odwołania przez pracownika do sądu pracy
– powierzenie pracownikowi innej pracy niż umówiona; sposób powierzenia i konsekwencje
– odmowa podjęcia przez pracownika powierzonej pracy innej niż umówiona
– przeniesienie pracownika do innego Działu, Wydziału, Komórki Organizacyjnej

9. ZAKRES OBOWIĄZKÓW I CZYNNOŚCI PRACOWNIKA
– zmiana zakresu – forma
– bieżące polecenia
– problem dodatkowego wynagrodzenia dla pracownika za wykonywanie dodatkowych obowiązków

10. POWIERZENIE PRACOWNIKOWI INNEJ PRACY NIŻ UMÓWIONA NA POLECENIE PRACODAWCY NA OKRES NIEPRZEKRACZAJĄCY TRZECH MIESIĘCY
– dopuszczalność powierzenia innej pracy
– problem zmiany miejsca świadczenia pracy (polecenie w trybie art. 42 par. 4 Kp czy delegacja)
– odmowa wykonywania pracy przez pracownika

11. OCHRONA STOSUNKU PRACY, W TYM OCHRONA PRZED WYPOWIEDZENIEM UMOWY O PRACĘ WYNIKAJĄCA Z ART. 41 KP (moment uruchomienia ochrony; zwolnienie lekarskie po złożonym wypowiedzeniu; moment rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego w orzecznictwie SN)

12. URLOPY WYPOCZYNKOWE W PRAKTYCE I ZWOLNIENIA OD PRACY – co Menedżerowie powinni wiedzieć?
– wykorzystanie urlopów a plan urlopów
– podział urlopu na części
– przesunięcie terminu urlopu z inicjatywy pracownika i z inicjatywy pracodawcy
– przerwanie rozpoczętego urlopu wypoczynkowego
– odwołanie z urlopu
– wnioski urlopowe
– problem urlopu zaległego z uwzględnieniem stanowiska SN i PIP
– kiedy i w jaki sposób pracodawca może zmusić pracownika do wykorzystania urlopu
– urlop na żądanie – sposób jego zgłaszania oraz możliwość odmowy jego udzielenia przez pracodawcę
– badania kontrolne a urlop wypoczynkowy
– moment rozpoczęcia biegu urlopu
– konsekwencje samowolnego wykorzystania urlopu wypoczynkowego
– zwolnienia od pracy (na wezwanie sądu, oddanie krwi itp. sposób dokumentowania)
– uprzedzenie o nieobecności i usprawiedliwianie nieobecności w pracy

13. PODEJMOWANIE DECYZJI W ZAKRESIE PREMIOWANIA I NAGRADZANIA
– premiowanie pracownika – zasady premiowania; pojęcie premii uznaniowej i regulaminowej (kryteria)
– nagrody pieniężne w doktrynie i orzecznictwie Sądu Najwyższego
– zarzut dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na różnice w wynagrodzeniach za pracę
– w jakich sytuacjach różnicowanie wynagrodzeń pracowniczych może prowadzić do roszczeń pracownika w sądzie pracy, a kiedy można niektórym pracownikom płacić więcej niż innym?

14. CZAS PRACY W PRAKTYCEzadania kierownika w zakresie planowania i rozliczania
– co jestem czasem pracy, a co nim nie jest? (okresy niewykonywania pracy wliczane i niewliczane do czasu pracy) np. czas przebrania w ubranie robocze, oraz opuszczenie stanowiska pracy, np. czas kąpieli, czas zjazdów, przebrania w ubranie robocze, odniesienie kluczy, rozliczenie kasy, przygotowanie się pracownika do pracy itp.
– tworzenie harmonogramów, zmiana harmonogramów i skutki zmiany harmonogramów
– ruchomy rozkład czasu pracy po zmianach przepisów – uprawnienia pracownika i zagrożenia. Indywidualny rozkład czasu pracy ustalony z pracownikiem
– okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego – rekompensaty w bieżącym orzecznictwie SN, naruszenie prawa do odpoczynku a odpowiedzialność pracodawcy
– pojęcie doby pracowniczej i znaczenie z punktu widzenia pojęcia nadgodzin oraz odpoczynku dobowego
– dyżur a praca w godzinach nadliczbowych
– czas pracy a podróż służbowa, czas pracy pracowników przemieszczających się. Problem miejsca świadczenia pracy. Czy dojazd do miejsca wykonywania zadania służbowego wliczany jest do czasu pracy?
– czas pracy a szkolenia
– granice obowiązku pracy nadliczbowej, prawo do odmowy wykonania polecenia pracy nadliczbowej. Forma polecenia
– praca w godzinach nadliczbowych kadry zarządzającej i kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych w orzecznictwie SN, pojęcie „w razie konieczności”?
Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych:
– rekompensata za pracę w wolną sobotę
– czas wolny za pracę nadliczbową (na wniosek pracownika, bez wniosku pracownika)
– forma polecenia pracy nadliczbowej i skutki odmowy pracy nadliczbowej przez pracownika
– zwolnienie pracownika na załatwianie spraw osobistych („wyjścia prywatne”) po zmianach przepisów, jak zorganizować odpracowanie wyjścia prywatnego?

15. MOBBING – wybrane zagadnienia dla menedżera
– definicja mobbingu – rodzaje mobbingu. Zachowania, które mogą być uznane za mobbing. Osoba mobbera. Ofiara.
– wizja ryzyka zwolnienia z pracy a zarzut mobbingu
– dyscyplinowanie  pracownika a zarzut naruszenia dóbr osobistych lub mobbingu.

16. Co zmieniło się w prawie pracy w 2017 roku i jakie plany zmian przygotowuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na 2018 rok.
Prowadzący
Wieloletni Sędzia Sądu Pracy Znany i doświadczony wykładowca akademicki. Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.
Forma
METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW: Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.
Czas trwania
8 godzin dydaktycznych
Lokalizacja
Cena
550 zł
Zgłoszenie
Prawo pracy dla menedżerów w 2019 roku
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch w restauracji Kuchnia Otwarta, dania serwowane przez kucharzy „prosto z patelni”.
Zdobyta wiedza
Celem warsztatów jest zapoznanie menedżerów z istotnymi zmianami w Prawie Pracy, które zaczęły obowiązywać w 2017 roku i które miały miejsce w 2018 roku oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy niezbędnej do efektywnego zarządzania działem, firmą, podejmowania trudnych decyzji, rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku pracy.
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.