menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


POZWOLENIA WODNOPRAWNE W ŚWIETLE NOWEGO PRAWA WODNEGO; SPORZĄDZANIE OPERATÓW WODNOPRAWNYCH - WARSZTATY

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie jest skierowane do pracowników działów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych, do firm konsultingowych przygotowujących wnioski o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego (w tym wykonujących operaty wodnoprawne, będące podstawą do ubiegania się o pozwolenia wodnoprawne), do pracowników urzędów opiniujących wnioski i wydających pozwolenia, do wszystkich zajmujących się w swojej działalności zagadnieniami ochrony wód. Tematyka szkolenia koncentruje się na sporządzaniu operatów wodnoprawnych. Na wstępie, który przygotowuje do warsztatów, uczestnicy poznają aktualne przepisy Prawa wodnego, zwłaszcza mające zastosowanie przy ubieganiu się o pozwolenie wodnoprawne, z zaznaczeniem zmian, wynikających z nowelizacji Prawa wodnego. W drugiej - warsztatowej części szkolenia uczestnicy pod nadzorem prowadzącego, na podstawie przekazanego zadania, będą opracowywać operat wodnoprawny na pobór wód i odprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych. Uczestnicy poznają dostępne źródła pozyskiwania informacji i danych niezbędnych przy wykonywaniu operatu wodnoprawnego, w tym z wykorzystaniem internetu. Rezultatem warsztatów będzie przykładowy operat wodnoprawny o strukturze i zakresie zgodnymi z obowiązującymi wymaganiami. Zajęcia prowadzone będą w sposób interaktywny, co w znacznym stopniu poprawia ich efektywność.
Wymagania wstępne
Uwaga: uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą (w miarę możliwości) laptopów z dostępem do internetu (w miejscu szkolenia dostępna jest sieć bezprzewodowa WiFi), umożliwiających pełne uczestnictwo w zajęciach warsztatowych.
Program

Zagadnienia prawne

1. Gospodarowanie wodami: podział wód; prawo własności wód; organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami – zmiany w kompetencjach organów

2. Cele środowiskowe dla jednolitych części wód

3. Rodzaje i zasady korzystania z wód: powszechne, zwykłe, szczególne, usługi wodne (zakres)

4. Zmiany dotyczące wód opadowych i roztopowych

5. Zgody wodnoprawne jako nowy instrument zarządzania zasobami wodnymi; decyzje wydawane w ramach zgód wodnoprawnych:
- pozwolenia wodnoprawne,
- zgłoszenia wodnoprawne,
- oceny wodnoprawne,
- decyzje zwalniające.

6. Pozwolenia wodnoprawne:
- rodzaje korzystania z wód oraz innych działań podlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
- zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
- ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego,
- przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego,
- odmowa wydania, wygaśnięcie, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego,
- przegląd pozwoleń wodnoprawnych.

7. Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego:
- właściwość organów,
- nowe zasady wyznaczania stron postępowania wodnoprawnego,
- pierwszeństwo w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego,
- wniosek i wymagane dokumenty do wydania pozwolenia wodnoprawnego – nowe wymagania: operat wodnoprawny, streszczenie nietechniczne, załączniki tekstowe i graficzne.

8. Urządzenia pomiarowe, obowiązek wykonywania pomiarów i przekazywanie wyników prowadzonych badań i pomiarów

9. Opłaty za usługi wodne: nowe zasady poboru i naliczania opłat; opłata stała, zmienna, podwyższona; organy właściwe do ustalania wielkości opłat; reklamacjaWarsztaty sporządzania operatu wodnoprawnego

1. Źródła pozyskiwania danych niezbędnych do wykorzystania przy opracowywaniu dokumentacji

2. Omówienie przykładowego operatu wodnoprawnego na pobór wód oraz na wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych

3. Część opisowa operatu, w dostosowaniu do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie wodnoprawne:
- oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu,
- wyszczególnienie:
      - określenie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót,
      - sposobu określania rodzaju i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
      - stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków,
      - obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich;
- opis i lokalizację urządzenia wodnego, w tym nazwę lub numer obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędne,
- charakterystykę wód oraz odbiornika ścieków objętych pozwoleniem wodnoprawnym;
- ustalenia wynikające z dokumentów planistycznych i analiza zgodności zamierzonego korzystania z wód z przedmiotowymi dokumentami,
- określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych,
- wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód,
- wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych,
- planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania,
- informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

4. Część graficzna operatu:
- plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, z oznaczeniem nieruchomości,
- zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wód płynących w zasięgu oddziaływania tych urządzeń,
- schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
- schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

5. Szczegółowe wymagania do operatów na pobór wód oraz na wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, oprócz danych, o których mowa w punktach 3 i 4:
- urządzenia służące do poboru wód,
- określenie zakresu i częstotliwości wykonywania analiz pobieranej wody,
- sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranych wód w stanie pierwotnym,
- sposób postępowania w przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych,
- określenie celów lub potrzeb, na które odbiorca wód przeznacza pobrane przez zakład w ramach usług wodnych wody podziemne lub powierzchniowe,
- ustalenie właściwego składu odprowadzanych ścieków wprowadzanych do środowiska oraz kanalizacji innego podmiotu, w tym określenie rodzajów ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych zakładu, który w ramach usług wodnych wprowadza ścieki do wód lub do ziemi,
- ustalenie zakresu i częstotliwości prowadzonych badań ścieków wprowadzanych do środowiska oraz kanalizacji innego podmiotu,
- określenie zakresu i częstotliwości wykonywania badań wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca, w którym ścieki są wprowadzane do wód,
- opis jakości wód w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków do wód.

6. Omówienie najczęstszych błędów przy opracowaniu operatów

7. Konsultacje, dyskusja
Prowadzący
Wieloletni pracownik administracji rządowej, specjalizujący się w zakresie gospodarki wodnej. Autor wielu operatów wodnoprawnych oraz innych dokumentacji w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodno-ściekowej i ustawy Prawo wodne. Czynnie uczestniczył we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce.
Forma
wykłady, konsultacje, dyskusja, warsztaty komputerowe
Czas trwania
18 godzin akademickich
Lokalizacja
Cena
1950 zł netto; 1850 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)
W cenę wliczono
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu. Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.
Certyfikaty
zaświadczenie uczestnictwa
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.