SZKOLENIE Zamówienia Publiczne w Twojej firmie
menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Zamówienia Publiczne w Twojej firmie

Szkolenie jest DOTOWANE z Unii Europejskiej.

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Projekt kierujemy do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z czterech województw: lubuskiego, dolnośląskiego, zachodnio-pomorskiego i wielkopolskiego. Wezmą w nim udział zaledwie 464 firmy, dlatego warto zapisać się na wybraną formę wsparcia jak najszybciej!
Program

 

Szanowni Państwo,

Wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy do udziału  w projekcie „Zamówienia publiczne w Twojej firmie!”.90% wartości szkoleń i doradztwa jest dofinansowane ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt kierujemy do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z czterech województw: lubuskiego, dolnośląskiego, zachodnio-pomorskiego i wielkopolskiego.

Wezmą w nim udział zaledwie 464 firmy, dlatego warto zapisać się na wybraną formę wsparcia jak najszybciej!

 

Projekt obejmuje 4 formy wsparcia dla firm oraz ich pracowników zaangażowanych (lub takich, którzy mają zostać zaangażowani) w proces ubiegania się o zamówienia publiczne:

- Szkolenia ogólne z zakresu ubiegania się o Zamówienia Publiczne w Polsce: (16 godzin) – 80,30zł netto /os.

- Szkolenia praktyczne z zakresu ubiegania się o Zamówienia Publiczne w Polsce: (16 godzin) – 80,30zł netto /os.

- Szkolenia połączone z formą warsztatową z zakresu wykorzystania instrumentów e-zamówień w Polsce – 80,30zł netto /os.

- Doradztwo z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce-  43,20zł netto / 1h doradztwa.

 

Dlaczego warto?

Ø  Kompleksowo przygotowujemy do prowadzenia zamówień publicznych w Polsce

Ø  Prowadzący to jedni z najbardziej doświadczonych trenerów w całym kraju

Ø  Firma zyska wsparcie doradców z ponad 10-letnim doświadczeniem w zamówieniach publicznych

Ø  Zwiększy się konkurencyjność firmy oraz kompetencje pracowników

Ø  Dofinansowanie z funduszy UE pokryje 90% wartości wsparcia

 

Zachęcamy do kontaktu i rejestracji! Z chęcią pomożemy w uzupełnieniu niezbędnych dokumentów oraz udzielimy wszelkich informacji dodatkowych.

 

Terminy szkoleń oraz szczegóły projektu dostępne są na stronie www.zp.wgpr.pl

 

 

SZKOLENIA OGÓLNE Z ZAKRESU UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W POLSCE

Czas trwania 2 dni (łącznie 16 godzin lekcyjnych)
Grupy: min. 10 os., max. 16 os.
Dodatkowe informacje: 2x przerwa kawowa i 1x przerwa obiadowa (każdego dnia)
Certyfikaty: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest frekwencja na poziomie 90% oraz zaliczenie testu końcowego.
Program szkolenia ogólnego
Część teoretyczna 16 godzin lekcyjnych


 

 

Program szkolenia w ramach projektu „Zamówienia Publiczne w Twojej firmie”

Szkolenia ogólne z zakresu ubiegania się

o zamówienia publiczne w Polsce

 

Dzień 1

1.       Przepisy regulujące udzielanie zamówień publicznych w Polsce (2 godziny szkoleniowe)

a.       Ustawa prawo zamówień publicznych oraz akty wykonawcze

                                                               i.      Definicje ustawowe

                                                              ii.      Strony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

                                                            iii.      Uczestnicy procedury, czyli kto przeprowadza czynności w postępowaniu w imieniu zamawiającego i jakie to ma znaczenie dla wykonawców

b.       Zakres przedmiotowy obowiązywania ustawy, czyli jakie zamówienia są zwolnione w trybów  ustawy

c.        Zasady udzielania zamówień

 

2.       Pozyskiwanie informacji o zamówieniach publicznych (2 godziny szkoleniowe)

a.       Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

                                                               i.      gdzie są publikowane ogłoszenia

                                                              ii.      w jakim terminie są publikowane, czyli ile wykonawca ma czasu na przygotowanie oferty

                                                            iii.      co jest treścią ogłoszenia

                                                            iv.      co to są progi unijne

                                                              v.      prezentacja systemu eKatalogi, czyli źródło informacji o zamówienia o wartości do 30000 euro

                                                            vi.      prezentacja Biuletynu Zamówień Publicznych, czyli źródło informacji o zamówienia o wartości powyżej 30000 euro

                                                           vii.      prezentacja Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, czyli źródło informacji o zamówienia o wartości powyżej „progów unijnych”

b.       Protokół z postępowania, czyli  źródło wiedzy dla wykonawcy o przebiegu postępowania

c.        Komunikacja zamawiającego z wykonawcą, czyli jakimi środkami są przesyłane informacje i dokumenty oraz w jaki sposób zadawać pytania zamawiającemu

 

3.       Uczestnictwo wykonawcy w postępowaniu w zależności od trybu udzielania zamówienia publicznego (2 godziny szkoleniowe)

a.       Wprowadzenie, czyli jakie tryby ustawodawca przewidział oraz które ograniczają konkurencję

b.       Przetarg nieograniczony – przebieg procedury oraz sposób uczestnictwa wykonawcy w procedurze

c.        Przetarg ograniczony – przebieg procedury oraz sposób uczestnictwa wykonawcy w procedurze

d.       Negocjacje z ogłoszeniem – przebieg procedury oraz sposób uczestnictwa wykonawcy w procedurze

e.       Dialog konkurencyjny – przebieg procedury oraz sposób uczestnictwa wykonawcy w procedurze

f.         Negocjacje bez ogłoszenia – przebieg procedury oraz sposób uczestnictwa wykonawcy w procedurze

g.       Zamówienie z wolnej ręki – przebieg procedury oraz sposób uczestnictwa wykonawcy w procedurze

h.       Partnerstwo innowacyjne – przebieg procedury oraz sposób uczestnictwa wykonawcy w procedurze

i.         Zapytanie o cenę – przebieg procedury oraz sposób uczestnictwa wykonawcy w procedurze

j.         Licytacja elektroniczna – przebieg procedury oraz sposób uczestnictwa wykonawcy w procedurze

 

4.       Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2 godziny szkoleniowe)

a.       Informacje ogólne dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

                                                               i.      Jak pozyskać SIWZ

                                                              ii.      Jaka jest treść SIWZ

b.       Opis przedmiotu zamówienia

                                                               i.      Ogólne zasady opisywania przedmiotu zamówienia

                                                              ii.      Klauzule społeczne w opisie przedmiotu zamówienia

                                                            iii.      Narzucanie norm w opisie przedmiotu zamówienia

                                                            iv.      Co to jest CPVCo to jest dialog techniczny i jak przebiega

c.        Wyjaśnienia do treści SIWZ, czyli kiedy i jak zadać pytania co SIWZ

 

Dzień 2

5.       Spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu (2 godziny szkoleniowe)

a.       Jakie warunki udziału w postępowaniu może postawić zamawiający

b.       Jak udokumentować spełnienie warunków w postępowaniu, czyli jakich dokumentów może żądać zamawiający i w jakiej formie należy je złożyć

c.        Korzystanie z zasobów innych podmiotów

d.       Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki do wykluczenia

e.       Jak udokumentować brak przesłanek do wykluczenia, czyli jakich dokumentów może żądać zamawiający i w jakiej formie je złożyć

f.         Uzupełnienie dokumentów w przypadku ich braku lub błędów

 

6.       Przygotowanie oferty (1,5 godziny szkoleniowej)

a.       Złożenie oferty

                                                               i.      Ogólne informacje na temat formy, miejsca i czasu złożenia

                                                              ii.      Zmiana lub wycofanie oferty

b.       Pojęcie oferty częściowej i oferty wariantowej

c.        Oferta

                                                               i.      jakie dokładnie dokumenty składa wykonawca

                                                              ii.      Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa

                                                            iii.      Dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy/usługi/roboty wymagań zamawiającego, w tym próbki

                                                            iv.      Termin związania ofertą

d.       Wadium (czyli co to jest i w jakiej formie może być składane)

 

7.       Proces oceny ofert (1,5 godziny szkoleniowej)

a.       Otwarcie ofert

b.       Kryteria oceny ofert, czyli co zadecyduje o wyborze oferty

c.        Weryfikacja dokumentów w toku oceny ofert

d.       Ocena treści oferty, wyjaśnienia treści oferty

e.       Poprawianie pomyłek

f.         Odrzucenie oferty

g.       Rozstrzygnięcie postępowania

                                                               i.      wybór najkorzystniejszej oferty

                                                              ii.      unieważnienie postępowania

 

8.       Umowy w sprawie zamówienia publicznego (1,5 godziny szkoleniowej)

a.       Ogólne ustawowe zasady zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego

b.       Umowa na roboty budowlane a podwykonawstwo

c.        Zabezpieczenie umowy (co to jest i w jakiej formie może być wniesione)

 

9.       Środki ochrony prawnej (1,5 godziny szkoleniowej)

a.       Środki ochrony prawnej – co to jest i jakie możliwości ma wykonawca

b.       Odwołanie

                                                               i.      Od czego można się odwołać w zależności od wartości zamówienia

                                                              ii.      Gdzie i jak wnosi się odwołanie

                                                            iii.      W jakim terminie należy wnieść odwołanie

                                                            iv.      Jaka powinna być treść odwołania

                                                              v.      Zakaz zawarcia umowy przed wydaniem orzeczenia

                                                            vi.      Przystąpienie do odwołania

                                                           vii.      Odpowiedź zamawiającego na odwołanie

                                                         viii.      Warunki rozpoznania

                                                            ix.      Odwołanie  - wpis

                                                              x.      Rozpoznanie odwołania

                                                            xi.      Orzeczenie

c.        Skarga

                                                               i.      Tryb wnoszenia skargi

                                                              ii.      Opłata

 

 

 

 

Kadra:

Paweł Sendrowski
Radca prawny, wspólnik zarządzający w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej. Specjalizuje się w kilku dziedzinach prawa: zamówieniach publicznych, dyscyplinie finansów publicznych oraz w zakresie prawidłowego wydatkowania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zamówieniami publicznymi zawodowo zajmuje się od 2006 roku. Autor komentarzy „Zamówienia tego samego rodzaju. Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia” oraz „Procedury wydatkowania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020”. Komentuje zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi m.in. dla dziennika „Rzeczpospolita” i Wolters Kluwer S.A. Współtwórca systemu do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego E-Publiczny Doradca. Członek międzynarodowej organizacji, skupiającej osoby zajmujące się tematyką zamówień publicznych: Procurement Lawyers’ Association. Prowadzi szkolenia dotyczące prawa zamówień publicznych, udzielania zamówień do 30.000,00 euro oraz zasady konkurencyjności, m.in. dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych. Współautor bloga poświęconego tematyce prawa zamówień publicznych oraz tematyce wydatkowania środków unijnych (https://blog.e-publicznydoradca.pl/).


Bartosz Kozłowski
Radca prawny, wspólnik w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. Specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych, umów handlowych oraz budowlanego procesu inwestycyjnego. Zamówieniami publicznymi zawodowo zajmuje się od 2006 roku reprezentując, zarówno zamawiających, jak i wykonawców. W swojej dotychczasowej praktyce zajmował się m.in. obsługą w zakresie prawa zamówień publicznych (kontrola wydatkowania środków) Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie odpowiedzialny za obsługę w zakresie prawa zamówień publicznych Ministerstwa Rozwoju. Współtwórca portalu do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego E-Publiczny Doradca. Prowadzi szkolenia dotyczące prawa zamówień publicznych dla wykonawców i zamawiających. Autor licznych publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych. Współautor bloga poświęconego tematyce prawa zamówień publicznych oraz tematyce wydatkowania środków unijnych (https://blog.e-publicznydoradca.pl/).


Mikołaj Maźwa
Radca prawny, wspólnik w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej, specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych, umów handlowych oraz budowlanego procesu inwestycyjnego. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 2008 roku reprezentując, zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego oraz zamówień publicznych, a także dotyczących problematyki funkcjonowania funduszy strukturalnych UE i wydatkowania środków unijnych. Prowadzi szkolenia dotyczące prawa zamówień publicznych dla wykonawców i zamawiających. Współautor bloga poświęconego tematyce prawa zamówień publicznych oraz tematyce wydatkowania środków unijnych (https://blog.e-publicznydoradca.pl/).


Ewa Żak
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP). Udziela konsultacji merytorycznych, interpretacji prawnych i praktycznych, dotyczących trudnych zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi. Od ponad 22 lat zajmuje się zagadnieniami zamówień publicznych. Od 18 lat prowadzi szkolenia tematyczne w całej Polsce, m.in. dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Ochrony Środowiska, urzędów wojewódzkich, marszałkowskich. W wykładach uczestniczy rocznie tysiące zadowolonych i usatysfakcjonowanych słuchaczy. Dynamiczny charakter wykładu, praktyczne przykłady, dobry kontakt ze słuchaczami - to atuty, które wpływają na ogromne zainteresowanie uczestników szkoleń. Liczne doradztwo, jakiego dokonuje przesądza o dużym zaufaniu, jakim darzą ją przedsiębiorcy. Posiada bogate doświadczenie w pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Praktyka poparta także zastępstwem procesowym przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykonawca wielu audytów wewnętrznych w zakresie oceny poprawności realizowania procedur o zamówienie publiczne (jednostki samorządu terytorialnego, publiczne zakłady). Autorka artykułów w prasie branżowej (Builder).


Andrzej Łukaszewicz

Specjalizacja trenerska: zamówienia publiczne, partnerstwo publiczno – prywatne. Od ponad 17 lat zajmuje się zawodowo zamówieniami publicznymi w jednostkach samorządowych. Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów, zarówno ze strony zamawiających, jak i wykonawców. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych. Współpracuje z wydawnictwami: Wiedza i Praktyka, Wolters Kluwer, Taxpress, Zamawiający. Wykładowca na renomowanych uczelniach wyższych w całym kraju. Od 2007r. prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych, skierowane do przedstawicieli zamawiających i wykonawców.


Zachęcamy do kontaktu i rejestracji! Z chęcią pomożemy w uzupełnieniu niezbędnych dokumentów oraz udzielimy wszelkich informacji dodatkowych.


Kierownik działu sprzedaży:
Mateusz Wiśniowski
+48 506 965 310
m.wisniowski@wgpr.pl


Wielkopolska Grupa Prawnicza
Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k.

ul. Grudzieniec 64, 60-601 PoznańCzas trwania
2 dni (łącznie 16 godzin lekcyjnych)
Lokalizacja
Cena
80,30 netto/osoba
Zgłoszenie
Zamówienia Publiczne w Twojej firmie
Certyfikaty
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Organizator
Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.