SZKOLENIE PRAWO PRACY Z NAJNOWSZYMI ZMIANAMI W 2018 ROKU.
menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


PRAWO PRACY Z NAJNOWSZYMI ZMIANAMI W 2018 ROKU.

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Wszystkie osoby odpowiedzialne za kwestie pracownicze w firmie.
Wymagania wstępne
Podstawowa znajomość przepisów Prawa Pracy.
Program
CELE SZKOLENIA:
 • uzyskanie przez uczestników informacji najnowszych zmianach w zakresie Prawa Pracy,
 • poznanie przez uczestników obowiązków pracodawcy i pracownika,
 • zaznajomienie uczestników z wymaganą dokumentacją i zasadami jej prowadzenia,
 • pozyskanie wiadomości dotyczących odpowiedzialności za naruszenie obowiązujących przepisów,
 • wypracowanie najlepszych rozwiązań.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
 • możliwość zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy,
 • uzyskanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania zadań,
 • możliwość wyjaśnienia problemów praktycznych,
 • okazja do zapoznania się z najnowszymi regulacjami prawnymi, orzeczeniami sądów projektami zmian oraz interpretacjami.

DODATKOWO:
 • materiały szkoleniowe w formie skryptu.
 • możliwość kontaktu z trenerem i zadawania pytań po szkoleniu - konsultacje przez Internet  (do 1 miesiąca po szkoleniu).

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I:

1. ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ.


2. TERMINOWE UMOWY O PRACĘ.

 • Przyczyny nowelizacji przepisów w 2016 r.
 • Umowy terminowe obiektywnie uzasadnione.
 • Umowa w celu zastępstwa pracownika nieobecnego.
 • Sąd Najwyższy o umowie w celu zastępstwa pracownika zastępującego innego pracownika nieobecnego z powodu choroby.
 • Umowa na czas wykonania określonej pracy.
 • Terminy wypowiedzenia.
 • Przyczyny wypowiedzenia uwzględniane w orzecznictwie sądów.

3. RÓŻNICE MIĘDZY UMOWĄ O PRACĘ Z KODEKSU PRACY, A UMOWAMI Z KODEKSU CYWILNEGO.

 • Elementy wskazujące na umowę o pracę, stanowisko PIP.
 • Konsekwencje naruszenia zakazu zastępowania umów o pracę umowami zlecenia – orzecznictwo Sadu Najwyższego.
 • Zakres kontroli i działania pokontrolne PIP w przypadku zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną.  

4. MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ W TYM OSTATNIE ZMIANY W STAWCE GODZINOWEJ.

 • Aktualna stawka za godzinę pracy zleceniobiorcy.
 • Zakaz zastępowania umów zlecenia umowami o dzieło.
 • Zakres kontroli PIP i działania pokontrolne.
 • Możliwość potrącania z wynagrodzenia zleceniobiorcy kwot za odkurzacz, mundur, pranie odzieży służbowej itp.
 • Konsekwencje powierzenia pracy kilku osobom, jaka obowiązuje stawka indywidualnie na każdego pracującego osobno.   
 • Ewidencja godzin pracy, co zrobić gdy zleceniobiorca nie prowadzi ewidencji.
 • Mierniki wynagrodzenia stosowane w umowach zlecenia.
 • Możliwość świadczenia pracy przez zleceniobiorcę za darmo mimo obowiązującej stawki godzinowej, interpretacja Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz PIP.

5. OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA.


6. URLOPY PRACOWNICZE (WARSZTATY Z OBLICZANIEM WYMIARU).
 • Prawo do pierwszego urlopu w roku kalendarzowym.
 • Stanowisko PIP na temat wątpliwości z zaokrąglaniem wymiaru urlopu w pierwszym roku pracy.
 • Zmiany wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego.
 • Urlop przy wymiarach 7/8, 4/5, 3/4.
 • Wymiar urlopu po wykorzystaniu urlopu wychowawczego i bezpłatnego.
 • Zawyżony wymiar urlopu u pierwszego pracodawcy, jak postąpić ma drugi pracodawca.
 • Zasady obliczania okresu pracy warunkującego nabycie uprawnień pracowniczych, w tym uprawnienia do urlopu, odbiegają od reguł prawa cywilnego według Głównego Inspektoratu Pracy.
 • Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego.     

7. URLOPY ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM.

 • Zwolnienia od pracy.
 • Stanowisko Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat minutowego udzielaniu zwolnień z tytułu opieki nad dzieckiem.

8. POLITYKA ANTYMOBBINGOWA I ANTYDYSKRYMINACYJNA.

 •  z tworzenia dokumentów antymobbingowych i antydyskryminacyjnych.
 • Przesłanki mobbingu w orzecznictwie sądów.
 • Odszkodowanie za dyskryminację w orzecznictwie sądów.

DZIEŃ II.


1. DOKUMENTY WEWNĄTRZZAKŁADOWE.
 • Regulamin pracy:
  - Zasady ustalania z organizacją związkową lub przedstawicielem pracowników.
  - Czy regulamin musi być podpisany przez pracownika aby go indywidualnie obowiązywał?
  - Kiedy regulamin nie ma mocy obowiązującej według Sądu Najwyższego?  
 • Regulamin wynagradzania:
  - Zasady wprowadzania, treść regulaminu.
  - Różnice między premią regulaminową, uznaniowa a nagrodą w ocenie Sądu Najwyższego. 
  - Orzecznictwo sądowe dotyczące charakteru premii i  sposobu wprowadzania zmian.   
 • Układ zbiorowy pracy:
  - Kiedy negocjacje układowe są obowiązkowe?
  - Ustalanie organizacji reprezentatywnej przy wielu organizacjach. - Konsekwencje nie zawarcia układu zbiorowego pracy pomimo negocjacji.
  - Warsztat z negocjacji i tworzenia układu zbiorowego; jak to wygląda w praktyce.

2. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH.

 • Kto powinien być członkiem komisji socjalnej?
 • Charakter świadczeń z Funduszu, problematyka różnicowania świadczeń w zależności od sytuacji uprawnionych.
 • Kiedy nie ma obowiązku tworzenia ZFŚS?

3. PODZIAŁ ZAKŁADU PRACY, PRZEJŚCIE NA INNEGO PRACODAWCĘ.

 • Jak długo obowiązują dokumenty wewnątrzzakładowe?
 • Czy można przekazać do innego pracodawcy osoby podlegające szczególnej ochronie stosunku pracy?
 • Jak długo trwa ochrona związkowa działaczy związkowych po przekazaniu do innego pracodawcy, co wynika z przepisów krajowych i unijnych?
 • Problematyka przekazania usług bez części materialnych zakładu w orzecznictwie sądowym.  

4. PRACOWNICY SZCZEGÓLNIE CHRONIENI W PRAWIE PRACY.

 • Pracownicy w wieku przedemerytalnym.
 • Działacze związkowi i inni przedstawiciele pracowników.
 • Pracownicy korzystający z uprawnień rodzicielskich.
 • Społeczni Inspektorzy Pracy.
 • Posłowie i senatorowie.

5. ZBIOROWE PRAWO PRACY.

 • Związki zawodowe.
 • Spory zbiorowe.
 • Zwolnienia grupowe:
  - Przesłanki zwolnień.
  - Wysokość odpraw.
  - Czy wypowiedzenie zmieniające powoduje konieczność stosowania przepisów o zwolnieniach grupowych?  - linia orzecznicza Sądu Najwyższego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
  - Czy związek zawodowy może ustalać listę osób do zwolnienia?

6. NAJNOWSZE NOWELIZACJE PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCE OD 2018 R.


7. ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW PO 1 STYCZNIA 2018 R.
 • Zmiany w procedurze oświadczeniowej.
 • Zatrudnienie sezonowe, jaka procedura, jakie koszty.  
 • Zakres kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i konsekwencje niedopełnienia obowiązków związanych z legalnością zatrudnienia.

8. PROJEKTOWANE NA 2018 R. ZMIANY PRZYGOTOWANE PRZEZ KOMISJĘ KODYFIKACYJNĄ PRAWA PRACY.
 • Indywidualny Kodeks Pracy.
 • Zbiorowy Kodeks Pracy.

9. ELEKTRONIZACJA I SKRÓCENIE OKRESU PRZECHOWYWANIA AKT PRACOWNICZYCH, OMÓWIENIE PROJEKTU RZĄDOWEGO.

10. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA PRZEPISÓW UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIA RODO W PRAWIE PRACY OD MAJA 2018 R.
 • Na czym mają polegać zmiany?
 • Czy pracownik może nie zgodzić się na stosowanie nowoczesnych technologii do ewidencjonowania czasu pracy? -  orzecznictwo sądowe.
 • Monitoring wizyjny i jego stosowanie w celu monitorowania stanowiska pracy.

11. REWOLUCYJNE ZMIANY W USTAWIE O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH.

 • Możliwość zrzeszania się w związkach zawodowych osób mających umowy cywilnoprawne.
 • Uprawnienia związkowe organizacji zleceniobiorców.
 • Zwolnienia od pracy, ochrona osób które pełnią funkcje związkowe pozostają w zatrudnianiu cywilnoprawnym.
 • Omówienie zakresu projektowanych na 2018 r. zmian w przepisach w kontekście standardów  Międzynarodowej Organizacji Pracy i rekomendacji Komitetu Wolności Związkowych.

Cena promocyjna szkolenia otwartego wynosi: 1390 zł. + 23% VAT i obejmuje
: wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo  w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, konsultacje po szkoleniu przez Internet, obiad, przerwy kawowe. Cena po okresie promocji wynosi: 1490 zł. + 23% VAT.

RABATY przy zgłoszeniu:  2osób - 10%, 3 osób - 15%, 4 osób - 20%.

TERMINY SZKOLENIA:
 • Gdańsk: 9-10.04.2018
 • Warszawa: 18-19.04.2018
 • Katowice: 14-15.05.2018
 • Poznań: 21-22.05.2018
 • Sopot: 12-13.06.2018

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Bezpłatnie pomożemy w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z dofinansowaniem i złożeniem wniosku!

Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 228533523, tel. kom.: 607 573 053
Prowadzący
Doktor nauk prawnych oraz absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2003 roku specjalizuje się w prawie pracy. W tym zakresie zajmuje się również ochroną danych osobowych w stosunkach pracy, także w problematyce monitoringu wizyjnego w zakładzie. W zakresie europejskiego prawa pracy przeszła szkolenia bezpośrednio w centrum szkoleniowym ETUI w Brukseli, z kolei w zakresie standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy w ośrodku szkoleniowym MOP w Turynie. Wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz trener licznych szkoleń. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy ze związkami zawodowymi na poziomie krajowym i międzynarodowym. Ekspert zespołu ds. międzynarodowych Rady Dialogu Społecznego. Aktywnie zaangażowana jako członek grupy roboczej w Brukseli w prace legislacyjne Komisji Europejskiej związane z delegowaniem pracowników, także w kontekście transportu międzynarodowego. Wyspecjalizowana w międzynarodowych procedurach skargowych. Autorka skutecznych skarg do Komitetu Wolności Związkowej Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz Komisji Europejskiej, w tym skargi nr CHAP(2012)02800 do KE na podstawie której w 2013 r. Komisja wszczęła wobec Polski oficjalne postępowanie w sprawie niewłaściwej implementacji dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej umów na czas określony. Znowelizowane na skutek skargi przepisy - art. 251 Kodeksu pracy - obowiązują od dnia 22 lutego 2016 r. Autorka licznych publikacji, wypowiedzi medialnych, w tym debat na temat aktualnych problemów prawa pracy. Od wielu lat współpracuje z wydawnictwem Infor gdzie na łamach Monitora Prawa Pracy i Ubezpieczeń udziela wyjaśnień dotyczących problemów jakie pojawiają się w związku ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.
Forma
Wykład z dyskusją oraz praktycznymi warsztatami, praca na przykładach.
Czas trwania
2 DNI: 10.00-16.00 I dnia, 9.00-15.00 II dnia
Lokalizacja
Cena
1390 zł.netto + 23% VAT
Zgłoszenie
PRAWO PRACY Z NAJNOWSZYMI ZMIANAMI W 2018 ROKU.
W cenę wliczono
Podczas szkolenia otwartego zapewniamy: - wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, - uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, - materiały szkoleniowe (w segregatorze, długopis) - możliwość konsultacji w trakcie i po szkoleniu, - zaświadczenie ukończenia szkolenia, - obiady, - przerwy kawowe.
Zdobyta wiedza
- uzyskanie przez uczestników informacji najnowszych zmianach w zakresie Prawa Pracy, - poznanie przez uczestników obowiązków pracodawcy i pracownika, - zaznajomienie uczestników z wymaganą dokumentacją i zasadami jej prowadzenia, - pozyskanie wiadomości dotyczących odpowiedzialności za naruszenie obowiązujących przepisów, - wypracowanie najlepszych rozwiązań.
Certyfikaty
Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.