menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF – prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania kurs 6-dniowy

Kategoria
RACHUNKOWOŚĆ
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
W kursie omawiając poszczególne zagadnienia wykładowcy uwzględniają ich aktualny stan prawny i merytoryczny. Wskazują zmiany, jakie nastąpiły w regulacjach. Zapowiadają także najważniejsze zmiany, które nastąpią w przyszłości, tak aby uczestnicy mieli perspektywę tego, w jaką stronę zmierzają MSR’y i MSSF’y.
Program
Cel kursu

Celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat kluczowych wymogów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF). Jesteśmy przekonani, że po jego ukończeniu uczestnicy będą rozumieli MSSF (zarówno ich ogólną „filozofię” i cele, jak i rozwiązania poszczególnych standardów) i potrafili zastosować je w praktyce. Koncentrujemy się na kluczowych problemach dotyczących większości przedsiębiorstw niezależnie od branży. Te zagadnienia to m.in. zapasy (ze szczególnym naciskiem na ustalanie kosztu wytworzenia), środki trwałe (zwłaszcza amortyzacja), aktywa niematerialne i nieruchomości inwestycyjne, rezerwy (warunki tworzenia i wycena), instrumenty finansowe wszelkiego rodzaju (z naciskiem na ich wycenę), przychody, leasing, utrata wartości aktywów, różnice kursowe. Osobny dzień będzie poświęcony skonsolidowanym sprawozdaniom finansowym i połączeniom spółek. Podobnie jeden dzień wypełnią zajęcia poświęcone sporządzaniu sprawozdania finansowego na moment przejścia na MSSF.

Zgodnie z podtytułem kursu, do prezentacji poszczególnych zagadnień chcemy podejść praktycznie. Większość ważnych zagadnień będzie ilustrowana praktycznymi przykładami liczbowymi i sytuacjami z życia różnych spółek.

 

Program

DZIEŃ 1

MSR 2 „Zapasy”
Klasyfikacja zapasów w bilansie, koszt nabycia zapasów, ustalanie kosztu wytworzenia produktów (wyodrębnianie kosztów stałych i zmiennych, ustalanie „uzasadnionej” części kosztów pośrednich), ujęcie zakupu zapasów ze znacznie odroczonym terminem zapłaty, ujęcie kosztu wytworzenia produktów w rachunku zysków i strat, wycena zapasów na dzień bilansowy, odpisy aktualizujące wartość zapasów ich ujęcie.

MSR 16 „Środki trwałe”
Składniki majątkowe zaliczane do środków trwałych, koszt nabycia środka trwałego, ujęcie kosztów demontażu środka trwałego, ujęcie zakupu środka trwałego ze znacznie odroczoną zapłata, ustalanie kosztu środka trwałego finansowanego dotacją rządową, ujęcie późniejszych nakładów na środek trwały (remonty i wymiana części), wycena środków trwałych na dzień bilansowy, przeszacowanie środków trwałych – ujęcie i zasady przeszacowania, zasady prawidłowej amortyzacji środków trwałych (ustalanie okresu użytkowania, dobór metod amortyzacji, amortyzacja metodą jednostek produkcji, amortyzacja w podziale na komponenty, okresowa weryfikacja amortyzacji), leasing środka trwałego u leasingobiorcy (zgodnie z MSSF 16), ujęcie środka trwałego przeznaczonego do sprzedaży (zgodnie z MSSF 5).

DZIEŃ 2

MSR 38 „Aktywa niematerialne”
Kryteria uznawania aktywów niematerialnych, ustalanie kosztu nabycia składnika aktywów niematerialnych, ujmowanie nakładów na wytwarzanie we własnym zakresie zasobów niematerialnych (koszty badań i koszty rozwoju), wycena aktywów niematerialnych na dzień bilansowy, okres użytkowania i amortyzacja aktywów niematerialnych.

MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”
Kiedy nieruchomość powinna być zaliczona do inwestycji? Wycena nieruchomości inwestycyjnej na dzień bilansowy (wycena w koszcie a wycena w wartości godziwej – znaczenie wyboru polityki rachunkowości), przeklasyfikowanie nieruchomości, wycena nieruchomości w przypadku przeklasyfikowania.

MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”

MSR 36 „Utrata wartości aktywów”
Etapy procedury badania utraty wartości, przesłanki utraty wartości, ustalanie wartości odzyskiwalnej w testach na utratę wartości, pomiar i ujmowanie odpisów z tytułu utraty wartości oraz „przywrócenie” wartości dla pojedynczego składnika majątkowego, ośrodki wypracowujące środki pieniężne, pomiar i ujmowanie odpisów z tytułu utraty wartości dla ośrodków wypracowujących środki pieniężne.

MSR 37 „Rezerwy”
Warunki uznania rezerwy, wycena rezerw w różnych sytuacjach (zobowiązania gwarancyjne, zobowiązania do demontażu środka trwałego, wycena rezerw a wartość pieniądza w czasie), wycena rezerw na długoterminowe świadczenia pracownicze zgodnie z MSR 19.

DZIEŃ 3

Bilans według MSR 1 – zasady prezentacji, struktura, podstawowe pozycje (w tym kapitały własne).

Instrumenty finansowe (MSR 32, MSSF 7 i MSSF 9): klasyfikacja pożyczek, akcji/udziałów, jednostek uczestnictwa, obligacji, weksli i należności dla potrzeb wyceny, wycena początkowa i bilansowa aktywów finansowych: zamortyzowany koszt i wartość godziwa, ujęcie przeszacowań: wynik finansowy i kapitał (inne całkowite dochody), przeniesienia z kapitału na wynik, ustalanie i ujęcie odpisów aktualizujących, wycena początkowa i bilansowa zobowiązań finansowych, instrumenty pochodne – ujęcie i wycena, rachunkowość zabezpieczeń – zasady wyboru i stosowania, ujawnienia informacji na temat instrumentów finansowych (ryzyko kredytowe, płynności i rynkowe).

DZIEŃ 4

MSR 21 „Skutki zmian kursów wymiany walut obcych” – waluta funkcjonalna; wybór kursów do przeliczenia transakcji i sald, ujęcie początkowe i bilansowe pozycji w walucie obcej, zasady przeliczania pozycji na walutę funkcjonalną, ujęcie różnic kursowych; przeliczenie całego sprawozdania finansowego na inną walutę.

MSR 19 „Świadczenia pracownicze”: najważniejsze wymogi w zakresie ujmowania świadczeń pracowniczych.

MSSF 2 „Płatności na bazie akcji”: podstawowe zagadnienia.

Przygotowanie i prezentacja rachunku zysków i strat i sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym zgodnie z MSR 1. Zasady przygotowania not (informacji dodatkowej) do sprawozdania finansowego. Rachunek przepływów pieniężnych według MSR 7 – najważniejsze różnice w porównaniu z rozwiązaniami polskimi.

MSSF 13 „Ustalanie wartości godziwej”: uwarunkowania definicyjne wartości godziwej, wybór sposobu ustalania wartości godziwej – podejście dochodowe, rynkowe i kosztowe, poziomy ustalania wartości godziwej.

DZIEŃ 5

MSSF 15 “Przychody z umów z klientami”: wycenia i ujęcie przychodów z różnych transakcji sprzedaży produktów, świadczenia usług.

MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”
Zasady (polityka) rachunkowości, wybór i zastosowanie zasad rachunkowości, zmiany zasad (polityki) rachunkowości, ujawnienie informacji związanych ze zmianą zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowe, zmiany wartości szacunkowych, korekta błędów, ujawnienie informacji dotyczących błędów lat poprzednich.

MSR 10 „Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego”
Definicja zdarzeń po dniu bilansowym, data zatwierdzenia sprawozdania finansowego według MSR, przykłady zdarzeń następujących po dniu bilansowym wymagających dokonania korekt.

MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”
Śródroczny raport finansowy, minimalna zawartość śródrocznego raportu finansowego, wybrane informacje objaśniające, szczegółowe przykłady ujawnień, okresy za które wymagana jest prezentacja śródrocznego sprawozdania.

MSSF 8 „Sprawozdawczość segmentów operacyjnych”: ogólne wymogi w zakresie prezentacji informacji o segmentach oraz informacji o kluczowych klientach i geograficznych rynkach zbytu.

MSSF 5 Prezentacja działalności niekontynuowanej z punktu widzenia podmiotu gospodarczego i grupy kapitałowej. Wyniki spółek zależnych prezentowane w sprawozdaniu z zysku lub straty i innych składników całkowitego dochodu (sprawozdaniu z całkowitego dochodu).

MSR 12 “Podatek dochodowy”
Dodatnie różnice przejściowe, ujemne różnice przejściowe, rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, wycena rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, kompensowanie aktywów i rezerw.

DZIEŃ 6

MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych”: identyfikacja połączenia gospodarczego – przejęcia przedsięwzięć na nabycia zbioru aktywów, zastosowanie metody przejęcia (w tym: ustalanie przekazanej zapłaty i jej relacja do ceny nabycia udziałów, identyfikacja, ujmowanie i wycena aktywów netto przejętego podmiotu, wycena udziałów niekontrolujących na moment początkowego ujęcia, ujęcie wartości firmy (całkowitej lub nabytej) lub zysku na okazyjnym nabyciu), połączenia pod wspólną kontrolą – zastosowanie metody przejęcia, metody łączenia udziałów lub innej metody, podmioty zobligowane i sytuacje obligujące do ujawnienia informacji o segmentach operacyjnych podmiotu sprawozdawczego, zakres ogólnych ujawnień na temat segmentów operacyjnych podmiotu sprawozdawczego. ujawnianie informacji o zyskach (stratach) segmentów, ich aktywach i zobowiązaniach, ujawnienia informacji na temat sposobów pomiaru zysków lub strat segmentów oraz ustalania wartości ich aktywów i zobowiązań, zakres i forma ujawnień informacji na temat podmiotu sprawozdawczego jako całości.

Sprawozdawczość skonsolidowana (MSR 27, MSR 28, MSR 31, MSSF 10 – MSSF 12): grupa kapitałowa jako podmiot sprawozdawczy – definicje i wymogi sprawozdawcze według MSSF a regulacje ustawy o rachunkowości, relacje między MSR 27, MSR 28 i MSR 31 a nowymi standardami: MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12, pojęcie kontroli, współkontroli i znaczącego wpływu, zastosowanie metody przejęcia (MSSF 3) w sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych, istota metody pełnej konsolidacji, metody proporcjonalnej i metody praw własności, ujmowanie inwestycji w podmiotach podporządkowanych przeznaczonych do sprzedaży, przejęcia wieloetapowe i nabywanie dodatkowych udziałów w podmiotach zależnych ,wpływ transakcji między podmiotami powiązanymi i ich eliminowanie lub uwzględnianie w procedurach konsolidacyjnych.

MSR 24 „Informacje na temat podmiotów powiązanych”: ogólne wymogi w zakresie prezentacji informacji o podmiotach powiązanych.

 

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 2990 zł + 23% VAT

Koszt uczestnictwa w wybranej sesji jednej osoby: 1490 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć I części kursu:*
Dzień I 10:00 – 15:30
Dzień II 9:00 – 14:30

Godziny zajęć II części kursu:*
Dzień I 9:00 – 16:00
Dzień II 9:00 – 16:00

Godziny zajęć III części kursu:*
Dzień I 10.00 – 16.00
Dzień II 10.00 – 16.00

*godziny zajęć poszczególnych sesji mogą ulec zmianie

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej.

Informacje:
Joanna Domaszewska, Norbert Saks
tel. (022) 208 28 28/85, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl; norbert.saks@akademiamddp.pl

Prowadzący
prof. nadzw. dr hab. Przemysław Kabalski – na co dzień wykładający rachunkowość międzynarodową i rachunkowość zarządczą oraz prowadzący badania w tym zakresie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik podyplomowego studium „Rachunkowości według MSSF”. Doświadczony wykładowca na kursach dla praktyków. Współpracuje z Akademią Biznesu MDDP od jej powstania, prowadząc szkolenia z MSSF i opracowując ich programy. Ponadto prowadzi obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów. Szkolił z MSSF pracowników różnych instytucji (m.in. Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski, Business Centre Club), banków i spółek giełdowych. Doradza przedsiębiorstwom w kwestiach zastosowania MSSF. Autor książek „Wybrane problemy stosowania MSSF w Polsce. Organizacja, kultura, osobowość, język” (2012), „Rachunkowość zarządcza jako źródło informacji do sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF” (2011) oraz „Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF” (2009). Współautor wielu innych książek o MSSF oraz artykułów publikowanych w kraju (m.in. „Rachunkowość”) i za granicą. prof. dr hab. Radosław Ignatowski – Uniwersytet Łódzki, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Standardów Rynku Kapitałowego. Członek Komitetu Standardów Rachunkowości, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, European Accounting Association, American Accouting Association. Praktyk, doświadczony wykładowca, odbył zagraniczne staże zawodowe, stale współpracuje z Ministerstwem Finansów. Opublikował ponad 100 opracowań z rachunkowości, szczególnie w zakresie rachunkowości finansowej. dr Maciej Frendzel – pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, współpracownik Ośrodka Międzynarodowych Studiów Rachunkowości. Autor i współautor kilkunastu artykułów i opracowań z zakresu rachunkowości finansowej i międzynarodowej m. in. na temat instrumentów finansowych, płatności w formie akcji własnych, utraty wartości itp. Od 2002 r. uczestniczy w przygotowywaniu odpowiedzi i komentarzy krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości na projekty i opracowania przygotowywane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Współautor książki „Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a ustawa o rachunkowości – podobieństwa i różnice” (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 2004). Michał Kołosowski – partner, biegły rewident. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej, a następnie zdobywał doświadczenie w jednej z czołowych firm z tzw. „Wielkiej Czwórki”. Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence, przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF oraz US GAAP. Specjalista w zakresie obsługi spółek z branży nieruchomości i Real Estate. Posiada certyfikat Diploma in International Financial Reporting wydawany przez ACCA. Obecnie kieruje departamentem audytu na terenie północno-wschodniej Polski. Autor licznych artykułów oraz ceniony wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. dr Roman Seredyński – partner zarządzający grupą kapitałową, biegły rewident. Doktor nauk ekonomicznych, tytuł naukowy zdobywał w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Obecnie sprawuje funkcję Partnera Zarządzającego w Grupie UHY ECA. Autor licznych artykułów i publikacji z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej, ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości. Marcin Grzywacz – biegły rewident, doświadczenie o obszarze rachunkowości i rewizji zdobywał pracując w największych podmiotach uprawnionych do badania działających na rynku polskim, w tym w jednej z firm z tzw. „wielkiej czwórki”. Przez wiele lat realizował badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, badania wydatków z realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych, badania pakietów konsolidacyjnych przygotowywanych w oparciu o MSSF oraz HBII, prace atestacyjne w oparciu o uzgodnione procedury, usługi z zakresu due diligence finansowego, przygotowywania dokumentacji zabezpieczeń, badania prospektów emisyjnych, modelowania finansowego, doradztwa rachunkowego.
Forma
KURS
Czas trwania
6 dni
Termin / Lokalizacja
  1. 28.10.2021 / Warszawa
Cena
2 990 zł + 23% VAT
Zgłoszenie
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF – prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania kurs 6-dniowy
W cenę wliczono
uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
Certyfikaty
TAK
Organizator
Akademia Biznesu MDDP - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.