menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Pomoc publiczna i pomoc de minimis w latach 2014-2020 oraz pomoc państwa w kontekście epidemii COVID-19

Kategoria
UNIA EUROPEJSKA
Typ szkolenia
otwarte
Program

Program szkolenia zawiera najnowsze informacje o pomocy publicznej w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, która obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r.

Szkolenie aktualnie odbywa się w trybie online, każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Szkolenie skierowane jest do osób, których praca zawodowa związana jest z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, tj. Instytucji Zarządzających oraz Pośredniczących w Programach Operacyjnych, a także do pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz specjalnych stref ekonomicznych.

Celem szkolenia jest nabycie oraz podniesienie kompetencji związanych z oceną występowania, kwalifikowalnością oraz regułami udzielania pomocy publicznej (w szczególności pomocy regionalnej) oraz de minimis w perspektywie finansowej 2014-2020, a także uzyskanie wiedzy na temat nowych instrumentów szybkiego reagowania w walce z epidemią COVID-19.

Na szkoleniu omówimy, przedstawimy i wyjaśnimy:

 • podstawowe pojęcia związane z udzielaniem pomocy publicznej oraz de minimis,
 • pomoc Państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście epidemii COVID-19,
 • krajowe przepisy proceduralne odnoszące się do pomocy publicznej oraz de minimis,
 • zakres stosowania uregulowań w zakresie pomocy publicznej oraz de minimis;
 • obowiązki podmiotów udzielających pomocy i beneficjentów pomocy publicznej oraz de minimis;
 • praktyczne przełożenie wspólnotowych przepisów dotyczących udzielania pomocy de minimis na instrumenty wsparcia przedsiębiorców.

Metody prowadzenia zajęć:

 • wykład na bazie prezentacji,
 • ćwiczenia połączone z dyskusją klasyczną,
 • symulacja, studium przypadków.

Program szkolenia


 1. Test pomocy - przykłady wyłączeń występowania pomocy publicznej – interpretacje/orzeczenia TSUE oraz KE:
   
  1. Przesłanka angażowania zasobów państwa (środków publicznych).
  2. Przesłanka korzyści ekonomicznej (przysporzenia).
  3. Przesłanka selektywności wsparcia.
  4. Przesłanka zakłócenia konkurencji oraz wpływu na wymianę handlową (por. decyzje Komisji z 29 kwietnia 2015 r. w sprawach: SA.37432, SA.33149, SA.37904, SA.38035, SA.39403, SA.37963, SA.38208).
  5. Pomoc publiczna a pomoc de minimis – podstawowe różnice.
    
 2. Tryby pomocowe finansowania projektu – podejście do pomocy publicznej w perspektywie 2014-2020:
   
  1. Realizacja projektu z pomocą publiczną – omówienie pięciu trybów podstawowych oraz jednego szczegółowego.
  2. Realizacja projektu z wyłączeniem reguł pomocy publicznej – projekt generujący dochód oraz projekt niegenerujący dochodu.
  3. Pomoc publiczna w kontekście projektu hybrydowego.
  4. Pojęcie beneficjenta w kontekście rozporządzenia omnibus.
  5. Wpływ wyroku Sądu z 24 marca 2011 r. w połączonych sprawach T-443/08 i T-445/08 Leipzig-Halle na realizację projektów infrastrukturalnych.
  6. Pojęcie działalności o charakterze gospodarczym w prawie wspólnotowym.
    
 3. Pomoc w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19:
   
  1. Podstawa prawna interwnecji na rynku w celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.
  2. Dostępne formy udzielania pomocy oraz jej przeznaczenie.
  3. Podmioty oraz sektory uprawnione do uzyskania pomocy.
  4. Szczegółowe warunku udzielania pomocy: limity, okres wsparcia.
  5. Wymogi proceduralne (formularze oraz sprawozdania).
  6. Omówienie zmian w zasadach udzielania pomocy wprowadzane w trybie ciągłym przez Komisję.
    
 4. Przegląd przepisów UE odnoszących się do pomocy publicznej:
   
  1. Art. 107 ust. 1 TFUE oraz Art. 108 TFUE (pomoc regionalna, pomoc horyzontalna, pomoc sektorowa, pomoc de minimis).
  2. Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
  3. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (z uwzględnieniem zmian z 27 listopada 2015 r.).
  4. Zawiadomienie Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych rodzajów pomocy państwa.
  5. Zawiadomienie Komisji w sprawie zapewnienia skutecznego wykonania decyzji Komisji nakazujących państwom członkowskim odzyskanie pomocy przyznanej bezprawnie i niezgodnej ze wspólnym rynkiem.
  6. Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 10 ust. 1 TFUE.
  7. Kodeks najlepszych praktyk dotyczących przebiegu postępowania w zakresie kontroli pomocy państwa.
  8. Siatki analityczne przygotowane przez Komisję Europejską – dot. m.in. infrastruktury transportowej, związanej z kulturą czy gospodarką wodną.
    
 5. Przypadki występowania pomocy w programach finansowanych z Funduszy Strukturalnych, w specyfice obszarów:
   
  1. Ochrony zdrowia (np. decyzja Komisji z 29 kwietnia 2015 r. w sprawie SA.37432 – Finansowanie szpitali publicznych w Regionie Hradec Kralov lub decyzja Komisji z 29 kwietnia 2015 r. w sprawie SA.37904 – Rzekoma pomoc publiczna dla centrum medycznego w Durmersheim oraz decyzja Komisji z 29 kwietnia 2015 r. w sprawie SA.38035 – Rzekoma pomoc publiczna dla specjalistycznej kliniki rehabilitacyjnej w dziedzinie ortopedii oraz chirurgii urazowej).
  2. Edukacji (np. decyzja Komisji z 8 listopada 2006 r. w sprawie Prerov Logistics College lub decyzja Komisji z 26 listopada 2 008 r. w sprawie N 343/2008 – Pomoc indywidualna dla College Nyireghaza na rozwój Centrum Wiedzy Partium).
  3. Turystyki i kultury (np. decyzja Komisji z 20 listopada 2012 r. w sprawie SA.34891 – Pomoc dla Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl lub decyzja Komisji z 14 grudnia 2010 r. w sprawie NN 67/2010 – Pomoc na zachowanie dziedzictwa kulturowego Kopalni Soli „Bochnia”).
  4. Instytucji otoczenia biznesu (np. decyzja Komisji z 229 kwietnia 2015 r. w sprawie SA.33149 - Städtische Projektgesellschaft „Wirtschaftsbüro Gaarden – Kiel” lub decyzja Komisji z 21 stycznia 2003 r. w sprawie N 486/2002 – Sala kongresowa w Visby).
  5. W odniesieniu do dziennej opieki nad dziećmi: Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; Decyzja nr 39/07/COL z dn. 27.02.2007 r. podtrzymana orzeczeniem Trybunału EFTA z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie E-5/07 Private Branehagers Landsforbund przeciwko Wysokiej Władzy EFTA dotycząca finansowania gminnych instytucji opieki nad dziećmi w Norwegii.
  6. Rewitalizacji i mieszkalnictwa (np. decyzja Komisji z 27 marca 2014 r. w sprawie SA.36346 – Niemiecki program rewitalizacji terenów na cele działalności przemysłowej i handlowej lub decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie C 33/2005 dotyczącej planowanej pomocy Królestwa Niderlandów dla projektu „Marktpassageplan” w Haaksbergen).
  7. Gospodarczego wykorzystania infrastruktury (np. Wyrok Sądu w sprawie T-128/89 Aéroports de Paris, Pomoc państwa SA.35388 (2013/C) (ex 2013/NN i ex 2012/N) – Utworzenie portu lotniczego Gdynia-Kosakowo, Wyrok TSUE z 14.01.2015 r. w sprawie C-518/13 Eventech Ltd., Decyzja KE z 24.05.2011 r. w sprawie SA.31492 (N 375/2010) Platforma multimodalna związana z lotniskiem Ronchi dei Legionari, Decyzja KE z 19.11.2009 r. w sprawie N 470/2008 – Pomoc na działania rewitalizacyjne w obszarach zdegradowanych w Polsce).
  8. Badań i rozwoju.
  9. Energetyki i ochrony środowiska.
  10. Gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami.
  11. Transportu (w formie rekompensaty za usługi w ogólnym interesie gospodarczym).
  12. Systemie solidarności społecznej – wspieranie opieki nad osobami starszymi (DPS, DDO) oraz niepełnosprawnymi (ZAZ, WTZ, CIS, KIS).
  13. Ochrony różnorodności gatunkowej (np. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 18 marca 1997 r. w sprawie C-343/95 Cali & Figli).
  14. Projektów miękkich.
  15. Pomoc na ochronę środowiska, w tym na infrastrukturę energetyczną.
    
 6. Regionalna pomoc inwestycyjna przewidziana w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
   
  1. Sektory wykluczone z możliwości wsparcia: energetyka oraz infrastruktura transportowa.
  2. Mapa pomocy regionalnej określająca intensywność pomocy.
  3. Efekt zachęty – analiza wariantów realizowanego projektu.
  4. Pojęcie inwestycji początkowej. Katalog kosztów kwalifikowanych.
  5. Obowiązek utrzymania inwestycji w regionie.
  6. Pojęcie jednostkowego projektu inwestycyjnego.
    
 7. Pomoc de minimis w ramach rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
   
  1. Przeznaczenie pomocy de minimis.
  2. Koszty kwalifikowane. Limity pomocy de minimis.
  3. Pojęcie jednego przedsiębiorstwa oraz konsekwencje z tym związane.
  4. Konieczność uwzględnienia jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w oświadczeniu o wielkości pomocy de minimis, którą podmiot ubiegający się o otrzymanie pomocy de minimis otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz konieczność pomniejszenia wartości środka trwałego o wartość otrzymanego dofinansowania dla celów obliczenia odpisów amortyzacyjnych w ciągu dwóch poprzedzających go lat.
    
 8. Tryby udzielania pomocy publicznej:
   
  1. Pojęcie programu pomocowego oraz pomocy indywidualnej,
  2. Konsekwencje związane z udzielaniem pomocy publicznej poza programem pomocowym.
  3. Przypadki notyfikacji pomocy publicznej do Komisji Europejskiej - procedura zgłoszenia zamiaru udzielenia pomocy publicznej oraz akceptacji; postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską.
  4. Udzielanie pomocy publicznej bez zgody Komisji Europejskiej lub niezgodnie z decyzją podjętą przez Komisję Europejską – zwrot pomocy (por. decyzja Komisji nr SA.35388 dotycząca utworzenia portu lotniczego Gdynia-Kosakowo).
    
 9. Ćwiczenia i warsztaty w trakcie zajęć:
   
  • identyfikacja działalności o charakterze gospodarczym w projekcie (wspólnotowa definicja przedsiębiorstwa),
  • pojedynczy organizm gospodarczy, w tym kontekście MŚP - ocena statusu przedsiębiorstwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na powiązania osobowe i kapitałowe,
  • ocena inwestycji początkowej oraz efektu zachęty,
  • przekształcenia własnościowe i ich wpływ na limit pomocy de minimis – przekształcenie spółek osobowych w kapitałowe, łączenie i dzielenie spółek, zmiana wspólników spółek cywilnych, itp.
  • badanie zgodności z zasadami pomocy de minimis – badanie dopuszczalnej wielkości pomocy ze względu na sektor działalności, ocena formularza informacyjnego, wydawanie zaświadczeń i sprawozdawczość z udzielonej pomocy.

Wykładowca

Praktyk w zakresie pomocy publicznej z doświadczeniem nabytym w takich instytucjach jak: Ministerstwo Gospodarki, Grupa Doradcza Sienna czy Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego przygotowywania programów pomocy w ramach wyłączeń grupowych, jest specjalistą zakresie pomocy horyzontalnej (działalność badawczo-rozwojowa, kapitał podwyższonego ryzyka, zatrudnienie, szkolenia) oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis (doświadczenie praktyczne związane realizacją OP Przedsiębiorczość).

W ramach obowiązków zawodowych uczestniczył w procedurze notyfikacji pomocy publicznej w komisji europejskiej oraz w trybie oceny wykonalności wniosków o dofinansowanie przedsiębiorców oraz iob. Doradca MRR w zakresie pomocy publicznej w PO Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka.

Od klilku lat prowadzi szkolenia z zakresu pomocy publicznej w kontekście RPO dla pracowników urzędów marszałkowskich (także dla instytucji pośredniczących), PO KL - dla pracowników urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich urzędów pracy, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy. Jest również wykładowcą na kilku kierunkach studiów podyplomowych.

Autor artykułów do ogólnopolskich dzienników oraz współautor specjalistycznych publikacji i opracowań z zakresu pomocy publicznej.

Forma
SZKOLENIE ONLINE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym. SZKOLENIE STACJONARNE: Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut. Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.
Termin / Lokalizacja
 1. 13.08.2020 / Warszawa / ONLINE (13-14.08)
 2. 07.09.2020 / Warszawa / ONLINE (07-08.09)
 3. 26.11.2020 / Warszawa / ONLINE (26-27.11)
Cena
1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto
Zgłoszenie
Pomoc publiczna i pomoc de minimis w latach 2014-2020 oraz pomoc państwa w kontekście epidemii COVID-19
Certyfikaty
Certyfikat ukończenia szkolenia.
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.