menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Program kursu jest przygotowany tak, aby mogły w nim uczestniczyć zarówno osoby zaczynające prace z zamówieniami publicznymi (początkujący) jak i osoby posiadające zaawansowaną wiedze na temat zamówień publicznych. Każde zagadnienie omawiane jest bowiem od podstaw, następnie jednak poruszane są jego najbardziej szczegółowe elementy oraz najnowsze orzecznictwo i stanowiska organów kontroli.
Wymagania wstępne
Przesłanie zgłoszenia. Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą.
Program
PROGRAM SZKOLENIA

PAMIĘTAJ ŻE MOŻESZ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ KURSU

1. Przepisy regulujące zasady udzielania zamówień publicznych (źródła prawa);

 • źródła prawa wspólnotowego – charakterystyka i zakres obowiązywania w krajach członkowskich rola orzecznictwa ETS w systemie zamówień publicznych.
 • źródła prawa krajowego
 • stosowanie kodeksu cywilnego w sprawach nieuregulowanych w Prawie zamówień publicznych,

2. Zakres podmiotowy ustawy.

 • jednostki sektora finansów publicznych i ich związki
 • państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
 • podmioty (instytucje) prawa publicznego
 • zamawiający sektorowi:
 • podmioty spoza sektora finansów publicznych
 • stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przy zlecaniu zadań własnym jednostkom organizacyjnym lub własnym spółkom.

3. Wyłączenia przedmiotowe (art. 4 PZP)

4. Ustalanie wartości zamówienia publicznego

 • jak szacować wartość zamówienia na roboty budowlane?
 • jak szacować wartość zamówienia na na usługi i dostawy powtarzające się okresowo?
 • jak szacować wartość zamówienia na pozostałe dostawy i usługi?
 • jak zachować należytą staranność przy szacowaniu wartości zamówienia?
 • szacowanie wartości zamówienia a plan zamówień
 • zamówienia nieobjęte planem zamówień (zamówienia odrębne)
 • zamówienia udzielane w częściach
 •  jak uniknąć zakazanego podziału zamówienia? (reguły interpretacyjne)
 • jak szacować wartość zamówienia na zamówienia finansowane z środków UE?
 •  uwzględnianie zamówień uzupełniających i prawa opcji

5. Zamówienia, których wartość nie przekracza 30.000 euro

6. Jak właściwie wybrać i zastosować tryb postępowania

 • tryby otwarte (konkurencyjne): przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony
 • zapytanie o cenę
 • zamówienie z wolnej ręki, w tym:

- zamówienie z wolnej ręki w sytuacji gdy występuje jeden wykonawca
- zamówienie z wolnej ręki w sytuacji nadzwyczajnej potrzeby
- zamówienie z wolnej ręki na roboty dodatkowe
- zamówienie z wolnej ręki na zamówienia uzupełniające.

7. Zasada bezstronności osób wykonujących czynności w postępowaniu

 •  kiedy należy się wyłączyć z postępowania?
 •  osoby podlegające wyłączeniu
 •  jak i kiedy należy złożyć oświadczenie o występowaniu lub braku przesłanek wyłączenia?
 •  odpowiedzialność karna
 •  odpowiedzialność dyscyplinarna
 •  jakie są konsekwencje wyłączenia z postępowania?

8. Zasada jawności

 • zasady udostępniania informacji o postępowaniu
 • kiedy można zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa?
 • jak ocenić czy zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest zasadne?

9. Zasada pisemności

 • zasada pisemności a tzw. szybkie formy porozumiewania się w postępowaniu (faks, e-mail)
 • kodeksowa teoria doręczenia

10. Jak prawidłowo opisać przedmiot zamówienia?

 • dialog techniczny
 • jak opisać przedmiot zamienia na roboty budowlane?

- dokumentacja projektowa (zasady sporządzania, konsekwencje nieprawidłowego przygotowania)
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- przedmiar robót – funkcje
jak opisać przedmiot zamienia w sposób nienaruszający zasady uczciwej konkurencji?
- dyskryminacja bezpośrednia
- dyskryminacja pośrednia
- wskazanie znaków towarowych, producenta, pochodzenia, patentów itp.
 jak zapewnić możliwość weryfikacji równoważności ofert w odniesieniu do wymagań zamawiającego?

 • podwykonawstwo

11. Przygotowanie kryteriów oceny ofert.

 • zasady wyboru kryteriów oceny ofert z uwzględnieniem potrzeb zamawiającego oraz przedmiotu zamówienia
 • jak określić kryteria oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy w przypadku usług niepriorytetowych?
 • jak właściwie zbilansować kryteria oceny ofert?
 • kryteria mierzalne oraz kryteria niemierzalne
 • jak określić zasady oceny ofert z punktu widzenia przyjętych kryteriów? (warsztaty pisania specyfikacji w zakresie kryteriów oceny ofert)
 • jak ocenić oferty z punktu widzenia przyjętych kryteriów? (warsztaty pisania ofert, warsztaty oceny ofert przez komisję przetargową)

12. Jak skonkretyzować warunki udziału w postępowaniu (pozytywne) oraz ocenić ich spełnianie przez wykonawców?

 •  funkcja warunków udziału w postępowaniu
 •  zasady wskazywania warunków udziału w postępowaniu w specyfikacji i ogłoszeniu
 • jak konkretyzować warunki udziału w postępowaniu (opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu)

- uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
- wiedza i doświadczenie
- potencjał kadrowy
- potencjał techniczny
- sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy

 •  wykaz dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
 • weryfikacja spełniania warunków udziału w postępowaniu
 •  wzywanie do uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
 •  zatrzymywanie wadium na skutek nieuzupełnienia dokumentów
 • korzystanie z zasobów innych podmiotów.
 • wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
 • warsztaty przygotowywania warunków udziału w postępowaniu
 • warsztaty przygotowania oferty w zakresie warunków udziału w postępowaniu
 • warsztaty oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

13. Jak stosować przesłanki wykluczenia z postępowania?

 • funkcja przesłanek wykluczenia z udziału w postępowaniu
 • przesłanki wykluczenia nie związane z prowadzonym postępowaniem

- niewłaściwe wykonywanie zamówień
- upadłość, likwidacja,
- zaleganie z opłatami publicznymi (podatki, składaki ZUS i KRUS)
- karalność

 • przesłanki związane z danym postępowaniem

- wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowania
- niewniesienie wadium
- nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania
- niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu
- uczestnictwo w grupie kapitałowej

 • wykaz dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawców na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu
 • wzywanie do uzupełniania dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu z postępowania
 •  zatrzymywanie wadium na skutek nieuzupełnienia dokumentów
 • wykonawcy wspólnie ubiegający się o wykonanie zamówienia
 •  warsztaty przygotowywania specyfikacji w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania
 •  warsztaty przygotowania oferty w zakresie w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania
 •  warsztaty oceny spełniania przesłanek wykluczenia z postępowania

14. Wadium.

 •  istota wadium, jego cele i funkcje w zamówieniach publicznych
 •  formy wnoszenia
 •  gwarancja ubezpieczeniowa i gwarancja bankowa – problemy praktyczne
 • kiedy i jak prawidłowo zwrócić wadium?
 •  kiedy i jak prawidłowo zatrzymać wadium?
 • wadium wnoszone przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 •  niewniesienie wadium jako przesłanka wykluczenia wykonawcy z postępowania
 • kiedy i jak przedłużać ważność wadium?
 • jak zaliczyć wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

15. Ogłoszenia związane z postępowaniem.

 •  ogłoszenie o zamówieniu

- jak właściwe sporządzić ogłoszenie? (warsztaty pisania ogłoszeń w oparciu o formularze wynikające z rozporządzeń)
- jak właściwie zamieścić ogłoszenie oraz udokumentować ten fakt?
- jak wyznaczyć terminy składania ofert (wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu)?
- jak dokonać zmian w ogłoszenia o zamówieniu?
- konsekwencje niezamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu

 •  ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie niekonkurencyjnym

- konsekwencje zamieszczenia ogłoszenia
- konsekwencje niezamieszczenia ogłoszenia (możliwość i terminy wniesienia odwołania, możliwość unieważnienia umowy)
- jak właściwe sporządzić ogłoszenie?

 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

16. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 • jak poprawnie przygotować treść specyfikacji?
 • jak udostępniać specyfikację?
 • jak  zmieniać i wyjaśniać treść specyfikacji?
 • jak i kiedy zwołać zebranie wykonawców?
 •  warsztaty pisania specyfikacji – z uwzględnieniem konieczności zabezpieczenia interesów zamawiającego oraz zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, w tym:

- wskazanie terminu wykonania zamówienia
- informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
- opis sposobu przygotowywania ofert
- miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
- opis sposobu obliczenia ceny (konsekwencje wyboru sposobu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy)
- informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
- wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
- istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
- opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
- informacja o zamówieniach uzupełniających
- podwykonawcy
- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
- zaliczki dla wykonawców
- możliwości unieważnienia postępowania
- przewidywane zmiany umowy
- żądania dotyczące dokumentów przedmiotowych i właściwego umocowania osób podpisujących ofertę.
- inne obligatoryjne i fakultatywne elementy specyfikacji

17. Procedura składania ofert.

 • otwarcie ofert
 • oferty złożone po terminie
 • zmiana i wycofanie oferty
 • jak właściwie wypełnić obowiązki informacyjne zamawiającego?
 • jak ocenić oferty o równej punktacji lub takiej samej cenie?
 • w jaki sposób wyciągnąć konsekwencje wobec wykonawcy uchylającego się od od zawarcia umowy?
 •  powtórzenie czynności w postępowaniu (na skutek wniosku wykonawcy lub na skutek orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej)
 • przedłużenie terminu związania ofertą
 • aukcja elektroniczna

18. Jak przygotować ofertę oraz jak ocenić ofertę?

 • oferta jako oświadczenie woli
 • treść i forma oferty z punktu widzenia wymagań specyfikacji
 • jak zapewnić i ocenić właściwą reprezentację wykonawcy? (pełnomocnictwo; uzupełnianie pełnomocnictw)
 • wyjaśnianie treści oferty
 • jak dokonać poprawienia omyłek w ofercie?
 • jak ocenić przesłanki odrzucenia oferty?

- niezgodność z ustawą
- niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji
- czyn nieuczciwej konkurencji
- rażąco niska cena
- błędy w obliczeniu ceny (w tym problematyka zastosowania właściwej stawki podatku VAT)
- nieważność na podstawie odrębnych przepisów

 • dokumenty potwierdzające że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania zamawiającego (tzw. dokumenty przedmiotowe)
 •  warsztaty pisania ofert
 • warsztaty oceny ofert

19. Przesłanki unieważnienia postępowania.

20. Środki ochrony prawnej.

 • poinformowanie przez wykonawcę o czynności zamawiającego lub jego zaniechaniu dokonanym niezgodnie z prawem
 • jak złożyć odwołanie?
 •  jak złożyć skargę do sądu?
 • procedura odwoławcza.

21. Umowy o zamówienie publiczne

 • forma umowy
 • jak przygotować treść umowy aby zagwarantować realizację interesów zamawiającego?
 • jak zmienić umowę o zamówienie publiczne?
 •  okres na jaki może zostać zawarta umowa
 • jak egzekwować roszczenia? (kary umowne, odsetki, odszkodowania).
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 • nieważność umowy (nieważność względna i bezwzględna, procedura, konsekwencje, kary finansowe nakładane przez KIO)
 • rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy

22. Jak prawidłowo dokumentować postępowanie?

 • warsztaty sporządzania protokołu z postępowania w każdym trybie
 • załączniki do protokołu
 • jak prawidłowo przechowywać dokumentację z postępowania?

23. Sprawozdawczość o udzielonych zamówieniach publicznych.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

ADRESACI SZKOLENIA

Program kursu jest przygotowany tak, aby mogły w nim uczestniczyć zarówno osoby zaczynające prace z zamówieniami publicznymi (początkujący) jak i osoby posiadające zaawansowaną wiedze na temat zamówień publicznych. Każde zagadnienie omawiane jest bowiem od podstaw, następnie jednak poruszane są jego najbardziej szczegółowe elementy oraz najnowsze orzecznictwo i stanowiska organów kontroli. 

CEL SZKOLENIA

Głównym celem 30-godzinnego kursu zamówień publicznych jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne do samodzielnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, ale także postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej progu kwotowego uzasadniającego stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych (zamawiający) lub sporządzenia oferty i uczestnictwa w postępowaniu (wykonawcy).

Cele szczegółowe:

- Uzyskanie wiedzy nt. specyfiki rynku zamówień publicznych, oraz aktualnych podstaw prawnych systemu zamówień publicznych, praw i obowiązków leżących w gestii Wykonawcy i Zamawiającego, korzyści i zagrożeń wynikających z udziału w rynku zamówień publicznych, systemu ochrony praw wykonawców, roli i znaczenia SIWZ ( specyfikacji istotnych warunków zamówienia )

- Zaznajomienie z zasadami udzielania i ubiegania się o zamówienie publiczne, rodzajami ogłoszeń w sprawie zamówień publicznych

- nabycie umiejętności realizacji postepowań o udzielenie zamówienia, oraz nowych kwalifikacji cieniowanych przez pracodawców.

Udział w szkoleniu przygotuje Zamawiających i Wykonawców do pewniejszego i skutecznego realizowania postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Uczestnik zdobędzie cenne i praktyczne umiejętności, dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach. Uczestnik w sposób pewniejszy i skuteczny będzie realizował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, poprzez nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie oceny prawidłowości dokonania czynności ustalenia wartości zamówienia, opisu przedmiotu zamawiającego i doboru właściwego trybu.

METODYKA SZKOLENIA

KURS KOŃCZĄCY SIĘ EGZAMINEM, 30 GODZINNY REALIZOWANY W CIĄGU 4 DNI.

PAMIETAJ ŻE MOŻESZ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ KURSU

W odróżnieniu od studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych, kurs ma charakter wyłącznie praktyczny i jest prowadzony przez jednego trenera praktyka, sprawującego ścisły nadzór merytoryczny nad całością kursu.

Atutem kursu jest bardzo wysoka jakość merytoryczna zajęć gwarantowana przez prowadzącego wieloletniego pracownika organu kontroli państwowej, mającego za sobą ponad 2000 godzin szkoleń z zakresu zamówień publicznych, prowadzącego zajęcia na dwóch uczelniach (studia podyplomowe), prowadzącego szkolenia z zamówień publicznych dla administracji centralnej (Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisja Nadzoru Finansowego, Komenda Główna Policji, Biuro Logistyki Wywiadu RP, RIO w Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Zielonej Górze, Opolu i wiele innych), stałego współpracownika miesięcznika „Przetargi Publiczne”, akredytowanego eksperta KFE, autora wielu opracowań monograficznych z zakresu finansów publicznych i zamówień publicznych (między innymi „Kontrola zamówień publicznych” Presscom 2010, „Zamówienia do 14.000 euro i tryby niekonkurencyjne” Presscom 2013, „Nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – komentarz do zmian w ustawie” ODDK 2012).

W ramach kursu przygotowano jeden moduł poświęcony wyłącznie rozwiązywaniu problemów indywidualnych zgłoszonych przez jego uczestników.

Informacje podstawoweMiejsce:LublinTermin:24-27 wrzesień 2018Cena:1400 VAT zw. pln
Sprawdź, co zawiera cena

 

TrenerKrzysztof PuchaczKrzysztof Puchacz

specjalizacja Prawo zamówień publicznych, kontrolo zarządcza, finanse publiczne, dyscyplina finansów publicznych. Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, 9 letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej - praca w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie na stanowisku głównego inspektora kontroli w latach 2003 – 2012, 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie specjalistycznego doradztwa - własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa dla jednostek administracji publicznej oraz sektora prywatnego od 2012 do chwili obecnej, 11 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń działalność szkoleniowa od roku 2006 do chwili obecnej, rocznie ponad 1000 godzin szkoleniowych , 9 letnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy akademickiego - UMCS w Lublinie w latach 2006-2009 – prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych „Zarządzanie projektami UE” Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie od 2012 r. do chwili obecnej prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych „Zamówienia publiczne” i „Rachunkowość budżetowa” Akademia Pedagogiki Specjalnej i. Grzegorzewskiej w Warszawie od 2015 r. do chwili obecnej – prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych „Zarządzanie oświatą” (tematy związane z zarządzaniem finansami).

Miejsce szkolenia / Hotel

Inkubator Przedsiębiorczości ALTER

 

 

Al. Warszawska 102,

20-824 Lublin

Sale szkoleniowe 1 piętro.

Forma
Kurs obejmuje 30 godzin zajęć ściśle praktycznych, prowadzonych metodą warsztatową, opartych na przygotowanych wcześniej wzorcowych dokumentach i przykładach praktycznych (case study).
Czas trwania
4 dni szkoleniowe, 30h edukacyjnych
Termin / Lokalizacja
 1. 24.09.2018 / LUBLIN /4 dni
Cena
1400 VAT ZW.
Zgłoszenie
KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
W cenę wliczono
- materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, lunch, - imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, - indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, - istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika - ankieta oceniająca szkolenie - test sprawdzający wiedzę (pre i post test)
Certyfikaty
Imienny certyfikat o ukończeniu Kursu
Organizator
FUNDACJA ORYLION - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

 1. zadaj pytanie dotyczące szkolenia