menu Polecamy Newsletter Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Specustawa - jak w 2017 roku budować drogi po zmianach specustawy drogowej oraz prawa budowlanego

Kategoria
PRAWO BUDOWLANE
Typ szkolenia
otwarte
Wymagania wstępne
brak
Program

Specustawa - jak w 2017 roku budować drogi po zmianie specustawy drogowej oraz prawa budowlanego

I. Obowiązujący stan prawny specustawy drogowej

1. Przedmiot specustawy a ustawa Prawo budowlane - budowa, remont i przebudów

2. Podmioty uprawnione do uzyskania decyzji ZRiD

3. Zakres stosowania Specustawy

4. Pojęcie drogi na tle obowiązujących przepisów prawnych.

4.1 Rodzaje dróg,

4.2 Elementy drogi,

4.3 Infrastruktura towarzysząca,

4.5 Pas drogowy

5. Przygotowanie inwestycji drogowej

5.1 Zawartość wniosku o wydanie decyzji

5.2 Rodzaje projektów:

5.2.1projekt wykonawczy,

5.2.2 projekt budowlany

5.3 Zakres kontroli wniosku o wydanie decyzji przez organ wydający decyzję

5.4 Zakres ustaleń dokonywanych decyzją

5.5 Zasady zmiany ostatecznej decyzji

5.6 Organy właściwe do wydania decyzji ZRiD

5.7 Ustalenia decyzji

5.8 Stosowanie innych ustaw:

5.8.1 przepisy wyłączające lub zastępujące przepisy Kodeksu Postępowania administracyjnego

5.8.2 odpowiednie stosowanie ustawy Prawa budowlanego

5.8.3 stosowanie ustawy Prawo budowlane przy wydawaniu decyzji o ZRID oraz w procesie inwestycyjnym budowy dróg

5.8.4 właściwość organów AA-B i NB na poszczególnych etapach realizacji inwestycji

5.8.5 istotne odstąpienia od projektu budowlanego i innych warunków decyzji - zmiany

5.8.6 wyłączenie działania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

5.8.7 wyłączenie działania ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

5.8.8 przepisy ochrony środowiska w procesie wydawania decyzji o ZRID

5.8.9 zmiana Specustawy wprowadzona w 2015 r. ustawą z dnia 5.05.2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - Dz.U.2015.1211.

6. Realizacja inwestycji drogowej - decyzja ZRID

6.1 Zasady zawiadamiania o wszczęciu postępowania

6.1.1 zawiadomienia

6.1.2 obwieszczenia

6.1.3 wzory zawiadomień i obwieszczeń

6.1.4 tryb działania w przypadku nieruchomości o nieustalonym stanie prawnym oraz w przypadku osób nieżyjących

6.2 Specjalne regulacje w zakresie nadawania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności

6.3 Organy odwoławcze oraz zasady rozpatrywania odwołań i skarg

6.3.1 ograniczenie środków zaskarżania decyzji oraz ograniczenie możliwość uchylania lub unieważniania decyzji

6.4 Zmiana Specustawy wprowadzona w 2015 r. ustawą z dnia 5.08.2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U.2015.1590

6.5 Zmiany właściwości organów przy wydawaniu decyzji ZRID dla dróg powiatowych.

6.6 Regulacje dotyczące zawartości wniosku o opinię innego zarządcy drogi.

6.7 Możliwość wydzielenia w decyzji pasów dród innych kategorii.

6.8 Rozszerzenie postanowień decyzji ZRID o nowe element, w tym budowy dróg innych kategorii, budowy zjazdów, urządzeń melioracyjnych, budowy nowych sieci.

6.9 Możliwość zrzeczenia się odszkodowania w przypadku nieruchomości SP I jst.

6.10 Zmiany w zakresie decyzji o uchyleniu trwałego zarządu.

6.11 Przedłużenie terminu obowiązywania pozwolenia wodno-prawnego.

7. Zasady realizacji dróg na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia

7.1 Samowola budowlana, wstrzymanie budowy drogi.

8. Zakończenie inwestycji drogowej, zasady oddawania dróg do użytkowania

8.1 Obowiązki inwestora wynikające:

8.1.1 z ustawy Prawo budowlane,

8.1.2 z ustawy o ochronie przyrody,

8.1.3 z ustawy Prawo ochrony środowiska.

8.2 Zasady dotyczące odbioru dróg oraz organy właściwe do dokonywania odbioru dróg.

II. Omówienie najnowszej wersji Kodeksu urbanistyczno - budowlanego - część budowlana.Wersja kodeksu po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach publicznych - stan na lipiec 2017 r.

1. Sytuowanie obiektów uciążliwych.

2. Decyzja zintegrowana

2.1.Wywłaszczenie nieruchomości

2.2. Odszkodowanie w decyzji zintegrowanej

3. Wskazanie rodzajów inwestycji w konkretnych kategoriach:

3.1. Procedura uzyskania zgody inwestycyjnej

Kategoria 1- najprostsze konstrukcje

Kategoria 2 - mniej skomplikowane inwestycje

Kategorie 3-6 - bardziej skomplikowane inwestycje

4. Nowe zasady sytuowanie budynków

5. Sytuowanie obiektów liniowych:

5.1. Pasy technologiczne

5.2. Strefy bezpieczeństwa

6. Rozwiązanie problemu obszaru oddziaływania obiektu

7. Likwidacja specustaw w tym specustawy drogowej.

Kodeks urbanistyczno - budowlany wraz z ustawami powiązanymi
- nowa wersja po opublikowaniu w sierpniu 2017 r

Prowadzący
Krzysztof Antczak - prawnik, ekspert z dziedziny prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji drogowych, doświadczony szkoleniowiec, wieloletni pracownik organów administracji samorządowej i rządowej, pracował w nadzorze budowlanym (WINB), jako dyrektor departamentów odpowiedzialnych za sprawy budownictwa i planowania przestrzennego w Ministerstwie Infrastruktury oraz MTBiGM. W latach 2012-2014 pełnił funkcję sekretarza Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.
Forma
szkolenia otwarte
Czas trwania
9.30-14.30
Termin / Lokalizacja
  1. 20.11.2017 / Szczecin, hotel Novotel, Al. 3 Maja 31
Cena
480 zł + 23 % VAT
Zgłoszenie
Specustawa - jak w 2017 roku budować drogi po zmianach specustawy drogowej oraz prawa budowlanego
W cenę wliczono
Cena zawiera: - uczestnictwo w szkoleniu - około 6 godzin dydaktycznych, - materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze, - dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia, - poczęstunek.
Certyfikaty
certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
Ośrodek Edukacyjny Forum Szczecin Anna Hoffmann - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj


Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.

Treść zapytania
Anti-spam

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.