menu Polecamy Newsletter Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Najnowsze zmiany Prawa budowlanego wprowadzane ustawą o poprawie otoczenia prawnego przedsiębiorców

Kategoria
PRAWO BUDOWLANE
Typ szkolenia
otwarte
Wymagania wstępne
brak
Program

I. Budowy w 2017 roku. Najnowsze zmiany Prawa budowlanego wprowadzane ustawą o poprawie otoczenia prawnego przedsiębiorców.
II. Najnowsza wersja Kodeksu urbanistyczno budowlanego - część budowlana. Wersja kodeksu po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach publicznych - stan na lipiec 2017 r.
III. Przekazany do notyfikacji projekt zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

I. Zmiany Prawa budowlanego wprowadzane ustawą z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców:
- doprecyzowanie przepisów w zakresie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę oraz  wprowadzenie odstępstwa 2%,
- zwolnienie niektórych robót budowlanych z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia (zmiany w art. 29 i art. 30),
- skrócenie rozpatrywania zgłoszeń z 30 do 21 dni,
- wydawanie zaświadczeń o niewnoszeniu sprzeciwu regulacje w zakresie tymczasowych obiektów budowlanych,
- uchylenie wymogu rozpoczęcia postępowania legalizacyjnego pod warunkiem zgodności z decyzją o warunkach zabudowy,          
- ujednolicenie brzmienia art. 48 i art. 49b w zakresie jednej z przesłanek umożliwiających legalizację budowy      
wspólne postępowanie dla obiektów budowlanych uszkodzonych w ramach jednego zdarzenia powodującego katastrofę budowlaną,
- zastąpienie sformułowania „właściwy organ" zwrotem „organ administracji architektoniczno-budowlanej" lub „organ nadzoru budowlanego",
- najczęściej występujace problemy przy stosowaniu Prawa budwlanego:
* definicja budowli
* definicja obszaru oddziaływania obiektu
* problemy związane z nową listą obiektów zwolnionych z pozwoleń na budowę
* problemy związane ze zgłoszeniem z projektem budowlanym
* samodzielne funkcje techniczne - obowiązki organu aab.

II. Omówienie najnowszej wersji Kodeksu urbanistyczno budowlanego - część budowlana. Wersja kodeksu po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach publicznych - stan na lipiec 2017 r.
1. Sytuowanie obiektów uciążliwych.
2. Decyzja zintegrowana
2.1. Wywłaszczenie nieruchomości
2.2. Odszkodowanie w decyzji zintegrowanej
3. Wskazanie rodzajów inwestycji w konkretnych kategoriach:
3.1. Procedura uzyskania zgody inwestycyjnej
Kategoria 1- najprostsze konstrukcje
Kategoria 2 - mniej skomplikowane inwestycje
Kategorie 3-6 - bardziej skomplikowane inwestycje
4. Nowe zasady sytuowanie budynków
5. Sytuowanie obiektów liniowych:
5.1. Pasay technologiczne
5.2. Strefy bezpieczeństwa
6. Rozwiązanie problemu obszaru oddziaływania obiektu
7. Likwidacja specustaw w tym specustawy drogowej.

Kodeks urbanistyczno budowlany wraz z ustawami powiązanymi - nowa wersja po opublikowaniu w sierpniu 2017 r.
III. Projekt zmiany rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Etap legislacyjny - przekazanie do notyfikacji.

- Rozszerzenie katalogu robót które mogą być wykonane w sposób inny niż wskazują to przepisy rozporządzenia np. w zabytkach lub zabudowie śródmiejskiej.
- Doprecyzowanie definicji zabudowy śródmiejskiej, kondygnacji, kondygnacji podziemnej, terenu biologicznie czynnego.
- Wprowadzenie definicje działki budowlanej, parkingu i aneksu kuchennego.
- Zmiany w zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania działki budowlanej - nowy § 12 rozporządzenia.
- Wprowadzenie zmiany w zakresie sposobu wyznaczania ramion kąta 60˚ - nowy § 13 rozporządzenia.
- Zmiany w zakresie wymagań i zasad lokalizacji parkingów i garaży dla samochodów.
- Zmiany dotyczące miejsc gromadzenia odpadów stałych.
- Zmiany wymagań w zakresie budynków i pomieszczeń.
- Zmiany wymagań w zakresie wyposażenia technicznego budynków.
- Zmiany wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w tym odległości budynku od granicy lasu.
- Zmiany wymagań w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplna - wyznaczanie wartości wskaźnika EP dla budynku.

Prowadzący
Krzysztof Antczak - prawnik, ekspert z dziedziny prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji drogowych, doświadczony szkoleniowiec, wieloletni pracownik organów administracji samorządowej i rządowej, pracował w nadzorze budowlanym (WINB), jako dyrektor departamentów odpowiedzialnych za sprawy budownictwa i planowania przestrzennego w Ministerstwie Infrastruktury oraz MTBiGM. W latach 2012-2014 pełnił funkcję sekretarza Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.
Forma
szkolenie otwarte
Czas trwania
9.30-14.30
Termin / Lokalizacja
  1. 17.11.2017 / Sopot, sala konferencyjna w centrum miasta
Cena
560 zł + 23% VAT
Zgłoszenie
Najnowsze zmiany Prawa budowlanego wprowadzane ustawą o poprawie otoczenia prawnego przedsiębiorców
W cenę wliczono
Cena zawiera: - uczestnictwo w szkoleniu - około 6 godzin dydaktycznych, - materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze, - dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia, - poczęstunek.
Certyfikaty
certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
Ośrodek Edukacyjny Forum Szczecin Anna Hoffmann - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj


Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.

Treść zapytania
Anti-spam

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.