menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Zamówienia publiczne dla Przedsiębiorców MMSP. Szkolenia dofinasowne z środków UE( 90%)

Szkolenie jest DOTOWANE z Unii Europejskiej.

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
-Pracownicy zamówień publicznych MŚP -Wykonawcy MŚP
Wymagania wstępne
W projekcie mogą wziąć udział tylko przedsiębiorcy i pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego oraz lubelskiego (zgodnie z adresem dokumencie rejestrowym), rekomendujemy również dla pracowników 45+ oraz właścicieli MMSP. KORZYŚĆ DLA UCZESTNIKA / UCZESTNICZKI Poznanie najnowszych rozwiązań obowiązujących w postępowaniach o zamówienie publiczne, które likwidują główne bariery dla MMŚP tj. biurokracje, skomplikowane procedury, niską cenę Nabycie kompetencji do zdobycia przewagi nad konkurencją Indywidulanie dobrane doradztwo z otrzymaniem pakietu narzędzi skutecznego sięgania po zamówienia publiczne w Polsce Wsparcie przy przygotowaniu oferty na interesujące dla wykonawcy zamówienie publiczne Wartość rynkowa wsparcia to ponad 20 000 PLN
Program

W ramach Ścieżki I każdy uczestnik/uczestniczka przejdzie następujące etapy:

  • 2 dniowe szkolenie z zamówień publicznych – Moduł I teoretyczny
  • 2 dniowe szkolenie z zamówień publicznych – Moduł II praktyczny
  • Doradztwo poszkoleniowe – 8 godzin
Ścieżka II jest przeznaczona jedynie dla uczestników i uczestniczek, którzy ukończyli Ścieżkę I i nie jest obowiązkowa.
W ramach Ścieżki II każdy uczestnik/uczestniczka ma prawo do dodatkowego doradztwa z zakresu zamówień publicznych, co nazwane jest Punktem Konsultacyjno-Doradczym (PK-D), do maksymalnej liczby 16 godzin.SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA  (DWA DNI) Moduł I teoretyczny I dzień szkolenia. Czas trwania - 8 godzin lekcyjnych 08.30 - 09.00 Rejestracja uczestników 09.00 - 11.30

1. Powitanie i sprawy organizacyjne;
     - omówienie programu, omówienie spraw organizacyjnych, autoprezentacja
     - pre-test
2. Przepisy regulujące udzielanie zamówień publicznych w Polsce (ustawa Prawo zamówień publicznych);
3. Rozporządzenia do ustawy Pzp;
4. Zasady regulujące system zamówień publicznych i ich konsekwencje dla wykonawców;
5. Pozyskiwanie informacji o zamówieniach publicznych w kontekście wykonawcy;
     a) miejsca publikacji ogłoszeń przez zamawiających,
     b) Biuletyn Zamówień Publicznych,
     c) Biuletyn UE,
     d) informatory płatne,
     e) pozyskiwanie informacji o ZP pon. 30.000€,

10.45 - 11.00 Przerwa kawowa 11.00 - 12.30

     e) inne sposoby wyszukiwania informacji o zamówieniach,
          - protokół postępowania - pozyskiwanie informacji istotnych dla wykonawcy,
          - komunikacja z zamawiającym,
6. Uczestnictwo wykonawcy w postępowaniu w zależności od trybu udzielania zamówień;
     a) tryby otwartej i ograniczonej konkurencji,
     b) ryby zamkniętej konkurencji,
     c) zamówienie z wolnej ręki,
     d) możliwości kształtowania przez wykonawców opisu przedmiotu zamówienia wynikające z procedur negocjacyjnych,

12.30 - 13.00 Obiad 13.00 - 14.30 7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
     a) opis przedmiotu zamówienia,
     b) warunki udziału w postępowaniu,
     c) kryteria oceny ofert - cenowe i merytoryczne -potwierdzanie spełniania wymagań i uzyskiwanie pkt. w kryt. oceny ofert,
     d) wzór umowy,
     e) możliwości wyjaśniania i zmiany treści SIWZ; 14.30 - 14.45 Przerwa kawowa 14.45 - 16.15 8. Spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu;
     a) warunki udziału w postępowaniu i sposób ich spełnienia,
     b) spełnianie warunków przez konsorcja oraz powoływanie się na zasoby i potencjał osób trzecich (użyczanie zasobów: kwestionowanie użyczeń u konkurentów),
     c) możliwości realizacji zamówienia przez podwykonawców,
     d) rodzaje dokumentów, których może żądać zamawiający,
     e) uzupełnianie i wyjaśnianie dokumentów,
     f) przesłanki wykluczenia wykonawcy; 16.15 Zakończenie I dnia szkolenia II dzień szkolenia. Czas trwania - 8 godzin lekcyjnych 08.15 - 08.30 Rejestracja uczestników 08.30 - 10.00

9. Przygotowanie oferty;
     a) przygotowanie oferty zgodnie z wymogami SIWZ lub zaproszenia do składania ofert,
     b) procedura składania oferty,
     c) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
     d) złożenie wadium i jak unikać błędów,
     e) ważność składanej oferty, forma reprezentacji wykonawców/pełnomocnictwa;

10.00 - 10.15 Przerwa kawowa 10.15 - 12.30

10. Proces oceny ofert;
     a) otwarcie ofert,
     b) proces oceny:
            - wezwanie do uzupełnienia i wyjaśnienia treści oferty,
            - uzupełnienie dokumentów
            - poprawki omyłek pisarskich, rachunkowych i innych,
            - wyjaśnienie rażąco niskiej ceny  - kiedy ma miejsce, jak się bronić?,  
            - odrzucenie oferty,
     c) wybór najkorzystniejszej oferty / unieważnienie postępowania)
11. Umowy w sprawie zamówienia publicznego;
     a) obowiązki wykonawcy związane z zawarciem umowy,
     b) zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia;
     c) waloryzacja wynagrodzeń w umowach o ZP

12.30 - 13.00 Obiad 13.00 - 14.00 12. Środki odwoławcze-terminy;
     a) odwołanie, obowiązki wykonawcy-obowiązki zamawiającego-możliwość przystąpienia do odwołania
     b) wykonawca może cofnąć odwołanie-poza tym odwołanie kosztuje -jakie mamy możliwości
     c) inne możliwości wykonawcy oprócz odwołania (zapytania na podstawie art. 39 przed otwarciem ofert-realny wpływ na dokumenty zamówienia)
     d) informacja o niezgodnej z przepisami czynności podjętej przez Zamawiającego lub zaniechaniu czynności
     e) skarga do sądu na odwołanie
13. Newralgiczne obszary w sporach przed KIO: OPZ, warunki udziału w postępowaniu, kryt. oceny ofert; 14.00 - 14.15 Przerwa kawowa 14.15 - 15.00 14. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia;
     a) obowiązki Zamawiającego,
     b) obowiązki Wykonawcy;
15. Zasady złożenia oferty w wersji elektronicznej;
16. Nowe obowiązki wykonawcy wobec implementowanych dyrektyw (klasycznej 2014/24/UE oraz sektorowej 2014/25/UE); 15.00 Zakończenie II dnia szkolenia

METODY PRACY: wykład, przykłady z praktyki, burza mózgów, scenki sytuacyjne, dyskusja moderowana, studium przypadku, ćwiczenia indywidualne i grupowe, prezentacja wyników.

  SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA  (DWA DNI) Moduł II praktyczny I dzień szkolenia. Czas trwania - 8 godzin lekcyjnych 08.30 - 09.00 Rejestracja uczestników 09.00 - 10.45

1. Wyszukiwanie ogłoszeń o zamówieniu;
2. Analiza ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod kątem możliwości udziału w postępowaniu - jak przeciwdziałać praktykom ograniczającym konkurencję w przetargach;

10.45 - 11.00 Przerwa kawowa 11.00 - 12.30

3. Przygotowanie dokumentów potwierdzających spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu;
4. Przykłady ustalania warunków udziału w postępowaniu przy pomocy rozporządzenia o dokumentach prawidłowe i nieprawidłowe;
5. Przygotowanie dokumentów potwierdzających spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu;

12.30 - 13.00 Obiad 13.00 - 14.30 6. Tworzenie konsorcjów, odpowiedzialność członków konsorcjum;
7. Zlecanie zamówienia podwykonawcom-definicja;
  a) dopuszczalność podwykonawstwa,
  b) obowiązki wykonawcy a obowiązki Zamawiającego w zakresie podwykonawstwa,
  c) obowiązki Wykonawcy wobec podwykonawców; 14.30 - 14.45 Przerwa kawowa 14.45 - 16.15

8. Zadawanie pytań dla Zamawiającego;
   a) zasady, terminy, podstawy prawne,
                b) protokół z postępowania-możliwości wykonawcy a obowiązki zamawiającego w zakresie udostępniania protokołu i jego załączników (ofert),
9. Zamówienia do 30 000 euro i możliwości wykonawców.

16.15 Zakończenie I dnia szkolenia II dzień szkolenia. Czas trwania - 8 godzin lekcyjnych 08.15 - 08.30 Rejestracja uczestników 08.30 - 10.00

10. Przygotowanie oferty zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (na dostawy, na usługi, na roboty budowalne);

10.00 - 10.15 Przerwa kawowa 10.15 - 12.30

11. Cywilne i zgodne z prawem zamówień publicznych pojęcie oferty, ważność składanej oferty, forma reprezentacji wykonawców (rodzaje wykonawców) forma pełnomocnictwa; ocena ofert-poprawki omyłek, uzupełnienie ofert, wezwanie do wyjaśnienia niskiej ceny a wyjaśnienia oferty – obowiązek czy możliwość zamawiającego, używanie znaków towarowych, patentów, znaków pochodzenia, nieprawidłowości w odrzucaniu ofert;
12. Pojęcie najkorzystniejszej oferty w zamówieniach publicznych, wybór najkorzystniejszej oferty-czym jest poprzedzony, Treść informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty-obowiązek powiadomienia wykonawców o wyniku postępowania;
13. Ważność składanej oferty, forma reprezentacji wykonawców/pełnomocnictwa;
14. Umowy w zamówieniach publicznych, terminy i warunki płatności, zabezpieczenia należytego wykonania, aneksy, możliwości zmian-obowiązki stron

12.30 - 13.00 Obiad 13.00 - 14.00 15. Ćwiczenia z poprawności trybów;
16. Unieważnienie postępowania – co dalej, jakie są możliwości wykonawców;
17. Kiedy zamawiający może unieważnić postępowanie-podstawy unieważnienia – nieprawidłowe unieważnienia postępowań, co dalej -po unieważnieniu; 14.00 - 14.15 Przerwa kawowa 14.45 - 15.00

18. Procedura składania odwołania /wnoszenia skargi;
19. Składamy odwołanie i skargę;
20. Post-test;
21. Rozdanie certyfikatów.

15.00 Zakończenie II dnia szkolenia

METODY PRACY: wykład, przykłady z praktyki, burza mózgów, scenki sytuacyjne, dyskusja moderowana, studium przypadku, ćwiczenia indywidualne i grupowe, prezentacja wyników.

Prowadzący
Łukasz Czaban, Iwona Holka, Damian Michalak, Marcin Więckowski
Forma
Wykłady, ćwiczenia, ćwiczenia na komputerach
Czas trwania
4 dni Odpłatność w Ścieżce I Opłata obejmuje 4 dni szkolenia z wyżywieniem oraz 8h zegarowych doradztwa. Opłata za 1 osobę 437,70 Opłata za 2 osoby 587,30 (koszt na osobę wynosi 293,65) Opłata za 3 osoby 737,08 (koszt na osobę wynosi 24
Lokalizacja
Cena
437,70
Zgłoszenie
Zamówienia publiczne dla Przedsiębiorców MMSP. Szkolenia dofinasowne z środków UE( 90%)
W cenę wliczono
Wyżywienie, materiały szkoleniowe, doradztwo po szkoleniowe
Certyfikaty
Certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
ApexNet - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

  1. zadaj pytanie dotyczące szkolenia