menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Ceny transferowe 2017 - WARSZTATY

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Główni Księgowi i księgowi; pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego; pracownicy odpowiedzialni za sporządzanie dokumentacji podatkowych; Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.
Program

Dzień I

 Zasady obliczania obowiązku sporządzenia DPCT za 2017 r. - podstawowy limit 2
    mln EUR - zasady stosowania:

      Limit w EUR;
      Limit w PLN;
      Limit do obliczania obowiązku podatkowego za 2017 r. - który rok?
      Pozycje przychodów lub kosztów (w tym koszty podatkowe i niepodatkowe) - co
        brać pod uwagę do limitu?
      Przekroczenie limitu a obowiązek w roku następnym - przykłady;
      Korekta zeznania a wpływ na limity
      Limity dla spółek niemających osobowości prawnych - sposoby wyliczania

 Zasady obliczania limitu szczegółowego:

      Obliczanie limitu szczegółowego - podstawowy 50 tys EUR w przykładach;
      Zasady podnoszenia progu 50 tys EUR;
      Limit do jednej transakcji czy wszystkich transakcji?
      Przykłady: przychód lub koszt a podnoszenie limitu;
      Kolejne progi limitów - przykładowe obliczanie dla różnych podmiotów powiązanych;
      Korekty faktur w latach następnych a limit transakcji?
      Brak przekroczenia limitu a skutki podatkowe.

 Przykłady powiazań kapitałowych i osobowych - typowanie podmiotów powiązanych po
    zmianach:

      Powiązania kapitałowe - limity;
      Zmiana udziałów w trakcie roku a powiązania kapitałowe;
      Powiązania osobowe w przykładach.

 Obowiązkowe elementy każdej dokumentacji podatkowej - omówienie :

      Dotyczące transakcji:
         opis transakcji lub innych zdarzeń;
         dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące tych transakcji lub ujmujące te
           zdarzenia;
         opis przebiegu tych transakcji lub innych zdarzeń,
         opis funkcji wykonywanych przez podatnika;
         aktywa bilansowe i pozabilansowe;
         ponoszone ryzyka
         wskazanie rodzaju i przedmiotu tych transakcji lub innych zdarzeń;
      informacje o podatniku, obejmujące opis:
         struktury organizacyjnej i struktury zarządczej,
         przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności,
         realizowanej strategii gospodarczej, w tym przeprowadzonych w roku podatkowym lub w
           roku poprzedzającym rok podatkowy przeniesień pomiędzy podmiotami powiązanymi
           istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk, mających wpływ na dochód
           (stratę) podatnika,
         otoczenia konkurencyjnego
      dotyczące danych finansowych:
         opis danych finansowych podatnika pozwalający na porównanie rozliczeń, z danymi
           wynikającymi z zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
         przepływy pieniężne dotyczące tych transakcji lub innych zdarzeń,
         metoda kalkulacji dochodu (straty)
         sposób kalkulacji dochodu (straty) podatnika
         uzasadnienie ich wyboru,
         algorytm kalkulacji rozliczeń dotyczących tych transakcji lub innych zdarzeń
         sposób wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na dochód (stratę) podatnika,
      dokumenty podłączane do dokumentacji podatkowej:
         umowy,
         porozumienia zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi lub inne dokumenty, dotyczące
           transakcji lub innych zdarzeń,
         umowę spółki niebędącej osobą prawną,
         umowę wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze,
         dokumentujące zasady przyznawania praw wspólnikom (stronom umowy) do udziału w
           zysku oraz uczestnictwa w stratach,
         porozumienia w sprawach podatku dochodowego zawarte z administracjami podatkowymi
           państw innych niż Rzeczpospolita Polska, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń, o
           których mowa w ust. 1, w szczególności uprzednie porozumienia cenowe.

II Dzień:

 Metody kalkulacji cen w przykładach - szacowanie cen:

      Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej;
      Metoda ceny odsprzedaży;
      Metoda rozsądnej marży “koszt plus”
      Metoda podziału zysku

 Analiza porównawcza wybranych metod kalkulacji ceny:

      Obowiązek stosowania analizy dla podmiotów, których przychody lub koszty
        przekroczyły 10 mln EUR;
      Analiza danych w pozostałych przypadkach
      Źródła pobierania danych;
      Dane porównywalne - co oznaczają w praktyce?
      Dokumenty świadczące o porównawczości ceny
      Obowiązkowa weryfikacja danych co 3 lata - czy zawsze i czy nie częściej?

 Omówienie tworzenia dokumentacji podatkowych za 2017 r. w odniesieniu
    do nowych obowiązkowych elementów dokumentacji podatkowej:

      Sprzedaż/ zakup towarów;
      Wykonanie usług;
      Najem (dzierżawa)
      Udzielenie pożyczki.

 Omówienie pozostałych obowiązkowych dokumentów i informacji obowiązujących
    od 2017 r.:

      Załącznik do CIT - 8 - nowy CIT - CT orz PIT-CT;
      Polityka grupy dotycząca cen transferowych;
      Opis grupy jako obowiązkowy dokument w przypadku podmiotów, których przychody
        lub koszty przekroczyły 20 mln EUR;
      Elementy opisu grupy;
      Opis grupy w przypadku podmiotów pozostałych
      Informacja dołączana do sprawozdania finansowego związana z cenami transferowymi.

 Podsumowanie i dyskusja

 

Prowadzący

Joanna Patyk Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Czas trwania
2 dni
Lokalizacja
Cena
1000 zł + VAT - koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 9 czerwca
1290 zł + VAT - koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 9 czerwca
Zgłoszenie
Ceny transferowe 2017 - WARSZTATY
W cenę wliczono
prelekcje, materiały, certyfikat oraz wyżywienie
Zdobyta wiedza
Cel szkolenia:
 • Celem szkolenia jest poznanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania problemu podmiotów powiązanych oraz obowiązków sprawozdawczych, w tym w zakresie przygotowania dokumentacji podatkowej.
 • Na szkoleniu zostanie w szczególności zwrócona uwaga na uchwalone zmiany Rozporządzeń oraz zmiany ustaw o podatku dochodowym w odniesieniu do podmiotów powiązanych i obowiązków dokumentacyjnych.
 • Na szkoleniu zostaną także przedstawione praktyczne aspekty sporządzania dokumentacji podatkowej w odniesieniu do różnych transakcji zawieranych przez podmioty powiązane.
 • Szkolenie zapewnia zapoznanie się Uczestników nie tylko z projektowanymi zmianami Ustawy CIT oraz PIT ale także ze zmianami w aktach wykonawczych do tych ustaw.
 • Korzyści dla uczestników:
 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy związanej z rozpoznawaniem powiązań w podmiocie oraz ze sporządzaniem dokumentacji podatkowych.
 • Uczestnicy szkolenia poznają projekty nowych regulacji podatkowych w zakresie podatku PIT i CIT.
 • Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty funkcjonowania podmiotów powiązanych oraz sporządzania stosownych dokumentacji podatkowych w tym zakresie.


 • Certyfikaty
  Każdy uczestników otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
  Organizator
  WLR Training Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

  1. zadaj pytanie dotyczące szkolenia