menu Newsletter Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


GEOTECHNIKA: BADANIA - PROJEKTOWANIE - WYKONAWSTWO

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do kadry, nadzoru i pracowników budowlanych firm wykonawczych, biur technicznych obsługi budowy i projektantów pracujących w budownictwie ogólnym, przemysłowym i komunikacyjnym (drogi ekspresowe, autostrady i linie kolejowe). Udział w szkoleniu będzie pomocny w nabyciu i pogłębianiu wiedzy uczestników w zakresie badania i oceny przydatności podłoża gruntowego do celów budowlanych, projektowania i wykonawstwa fundamentów budowli, obiektów inżynierskich i nasypów komunikacyjnych realizowanych w oparciu o nowoczesne technologie fundamentowania i wzmacniania podłoża. Znajomość tych technologii ułatwi uczestnikom w ich działalności dobranie skutecznych i korzystnych z punktu widzenia kosztów rozwiązań. Szkolenie ma charakter interaktywny. W trakcie szkolenia przewidziane są zajęcia praktyczne, polegające na analizowaniu zagadnień geotechnicznych, związanych z projektowanymi i realizowanymi przez uczestników szkolenia inwestycjami w budownictwie.
Program


Klasyfikacja gruntów i badania makroskopowe wg  Eurokodu 7

1. Klasyfikacja gruntów wg EC-7

2. Badania makroskopowe gruntów wg EC-7, określenie rodzaju i stanu gruntu

3. Konsultacje i dyskusja


Badania laboratoryjne gruntów

1. Badania laboratoryjne, wyznaczenie parametrów wytrzymałościowych gruntu , wyznaczenie modułów ściśliwości  M gruntu

2. Określenie przydatności gruntów naturalnych, gruntów antropogenicznych i  kruszyw do wbudowania
w nasyp lub zastosowania ich do wzmocnienia podłoża (wymiana gruntu, poduszki) na podstawie analizy sitowej, badania zagęszczalności próbek gruntów i analiz odporności kruszyw na działanie wody

3. Interpretacja wyników badań


Warsztaty

1. Klasyfikacja gruntów wg EC-7

2. Określenie przydatności gruntu rodzimego i kruszywa antropogenicznego do wbudowania w nasyp na podstawie badań laboratoryjnych wg EC-7

Badania polowe gruntów

1. Wiercenia gruntów i skał, sondowania dynamiczne

2. Sondowania statyczne CPT i CPTU

3. Badania gruntów przy użyciu  Presjometru Menarda i Dylatometru Marchettiego

4. Przekroje geotechniczne i ich interpretacja, określenie warunków gruntowo-wodnych

5. Kontrolne badania zagęszczenia gruntów w nasypie- płyta statyczna  VSS i płyta dynamiczna

6. Wyznaczanie modułów odkształcenia E rodzimego i wzmocnionego podłoża nasypów i budowli - wielkowymiarowe obciążenia próbne gruntu

7. Badania osiadań podłoża nasypów drogowych  metodą Hydroniwelacji

8. Badanie przemieszczeń poziomych gruntu inklinometrem (pomiar odchylenia ściany szczelinowej, kontrola stabilności osuwisk)

9. Konsultacje i dyskusja


Stabilizacja  i  wzmacnianie  słabego  podłoża gruntowego. Posadowienie  budowli i  nasypów komunikacyjnych na wzmocnionym podłożu. Budowa i remonty wałów przeciwpowodziowych. osuwiska i ich stabilizacja

1. Metody wzmacniania słabego podłoża fundamentów nowych i istniejących budowli

2. Metody wzmacniania słabego podłoża nasypów drogowych i kolejowych (konsolidacja dynamiczna, wymiana dynamiczna, iniekcja wysokociśnieniowa jet-grouting, wibroflotacja, mikrowybuchy, stabilizacja chemiczna gruntów i inne)

3. Umacnianie skarp wykopów i nasypów

4. Budowa nasypów komunikacyjnych i wzmacnianie słabego podłoża nasypów na terenach zalewowych

5. Budowa i remonty wałów przeciwpowodziowych

6. Mechanizm powstawania osuwiska. Metody stabilizacji osuwisk.

7. Konsultacje i dyskusja


Metody projektowania i budowy obiektów realizowanych w głębokich wykopach

1. Zabezpieczenia tymczasowe i trwałe ścian wykopów

2. Technologia ścian szczelinowych i jej zastosowania w budowie podziemia budynków, tuneli  i stacji budowli komunikacyjnych (metoda stropowa, metoda przypory ziemnej, metoda „top and down”)

3. Zabezpieczenie fundamentów istniejących budowli posadowionych w sąsiedztwie głębokich wykopów

4. Zabezpieczenie głębokich i szerokoprzestrzennych wykopów przed napływem wód gruntowych


Obliczenia w geotechnice

1. Prezentacja budowy i obliczeń numerycznych modelu 3D  fundamentu posadowionego na uwarstwionym podłożu w systemie bazującym na MES


Warsztaty

1. Dobór metody wzmocnienia słabego podłoża lub posadowienia pośredniego dla trzech obiektów:
- posadowienie nasypu kolejowego na podłożu w którym występują warstwy namułu miąższości 4 m,
- podparcie fundamentów istniejącego budynku posadowionego na gruntach drobnoziarnistych w stanie plastycznym,
- posadowienie stóp fundamentowych w rejonie występowania nasypów zbudowanych z luźnych  gruntów antropogenicznych.

2. Konsultacje i dyskusja


Zajęcia praktyczne

1. Analiza wybranych zagadnień geotechnicznych z praktyki uczestników (zgłoszonych najpóźniej poprzedniego dnia szkolenia)

2. Konsultacje i dyskusja

3. Podsumowanie szkolenia

Prowadzący
Pracownik Katedry Geotechniki i Dróg Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Specjalizacja: Geotechnika i Budowle Podziemne. Prowadzący pracuje w budownictwie od 30 lat, początkowo na budowie i w przygotowaniu produkcji a od 1988 r w projektowaniu. Projektował i nadzorował realizacje wielu dużych obiektów przemysłowych (huty, koksownie, rafinerie i elektrownie), budownictwa ogólnego i drogowego (drogi ekspresowe i autostrady). Od dwunastu lat specjalizuje się w rozwiązywaniu zagadnień dotyczących geotechniki i fundamentowania, bazując na zaawansowanych metodach badania podłoża i analizach numerycznych współpracy budowli z gruntem.
Forma
wykłady, konsultacje, dyskusja, warsztaty, zajęcia praktyczne
Czas trwania
18 godzin akademickich
Termin / Lokalizacja
  1. 10.10.2017 / Zakopane
Cena
1900 zł netto; 1800 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)
W cenę wliczono
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu. Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.
Certyfikaty
zaświadczenie uczestnictwa
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj


Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.

Treść zapytania
Anti-spam

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.